Title: Selectarea partenerului de implementare pentru Programul de Susținere a Întreprinderilor Mici/Выбор партнёра для реализации Программы Поддержки малого бизнеса/Selection of the implementing partner for the Support to Small Business Programme.

Reg. no.: EoI19/01965

Launch date: 05 September 2019, 17:53 (GMT+2:00)

Deadline: 23 September 2019, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul Dezvoltarea Capacităților de Export pe malurile Nistrului (Proiectul AdTrade), implementat de UNDP cu suportul financiar al Guvernului Suediei, anunță despre lansarea concursului privind selectarea unei organizații partener pentru implementarea Programului de Susținere a Întreprinderilor Mici. Programul are ca scop sprijinirea a 20 de întreprinderi micro, mici și mijlocii (dintre care 12 conduse de femei), cărora li se vor acorda granturi, precum și servicii de mentorat și instruire, ceea ce contribuie în cele din urmă la dezvoltarea celor mai promițătoare sectoare ale economiei. Programul este conceput pentru 30 de luni.

Organizațiile partenere vor ajuta la identificarea antreprenorilor care doresc să își deschidă propria afacere sau să accelereze dezvoltarea unei întreprinderi existente, vor asigura achiziționarea de bunuri necesare (echipamente, mecanisme etc.) și servicii, ceea ce va permite întreprinderilor beneficiare să își dezvolte afacerea și să creeze locuri de muncă. 

Invităm organizațiile interesate de pe ambele maluri ale Nistrului să-și depună propunerile. Vă rugăm să rețineți că, propunerile vor fi considerate valide dacă sunt depuse de parteneriate cu cel puțin câte o organizație de pe fiecare mal. Solicitantul principal este responsabil pentru implementarea programului și delegă partenerului său implementarea unei părți din responsabilități și a bugetului corespunzător. Sunt eligibile să participe la concurs ONG-urile înregistrate oficial (asociații de afaceri, camere de comerț etc.) cu suficientă experiență în implementarea de proiecte similare în vederea susținerii întreprinderilor mici.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 23 septembrie 2019, ora locală 16.00. Propunerile vor fi acceptate doar înainte de termenul limită. Cererile vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail natalia.iachimov@undp.org, maxim.cataranciuc@undp.org sau  imprimate pe hârtie și depuse la adresa de mai jos (propunerile incomplete sau cele scrise de mână, inclusiv anexele, nu va fi considerat eligibile). UNDP Moldova, st. 31 august 1989, 131, MD-2012 Chișinău, Republica Moldova pe numele: Oficiul Registrului / Achiziții (Registry Office/Procurement).

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul aplicatului anexat.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект Развитие Экспортного Потенциала на берегах Днестра (AdTrade Project), осуществляемый ПРООН в Молдове, при финансовой поддержке правительства Швеции объявляет о запуске конкурса по отбору партнерской организации для реализации Программы Поддержки малого бизнеса. Данная Программа направлена на поддержку 20 микро-, малых и средних предприятий (из которых 12 руководимые женщинами), которым предоставят гранты, а также услуги наставничества и обучения, что в итоге способствует развитию самых перспективных секторов экономики. Программа рассчитана на 30 месяцев.

Партнерские организации помогут выявить предпринимателей, желающих открыть свой бизнес или ускорить развитие действующего предприятия, обеспечить закупку необходимых товаров (оборудование, инструменты, и т.д.) и услуг, что позволит предприятиям-бенефициариям развить бизнес и создать рабочие места.

Приглашаем заинтересованные организации с обоих берегов Днестра прислать свои предложения. Обращаем ваше внимание, что считаются действительными заявки, отправленные от имени партнерств, состоящих из двух организаций, по одной с каждого берега. Основной заявитель несет ответственность за процесс реализации Программы и делегирует своему партнеру выполнение части обязанностей и соответствующего бюджета. К конкурсу допускаются официально зарегистрированные НКО организации (бизнес-ассоциации, торговые палаты, и т.д.) с достаточным опытом внедрения подобных проектов, по поддержке малого бизнеса.

Крайним сроком подачи заявок является 23 сентября 2019 года, 16:00 по местному времени. Заявки будут приниматься не позднее указанного срока. Заявки будут отправлены на следующие электронные адреса natalia.iachimov@undp.org, maxim.cataranciuc@undp.org или напечатаны на бумаге и доставлены по нижеуказанному адресу (неполные или написанные от руки заявки, включая приложения, не будут считаться соответствующими критериям отбора).

ПРООН Молдова, ул. 31 августа 1989 г., 131, MD-2012 Кишинёв, Республика Молдова на имя: Бюро регистрации/Закупок (Registry Office/Procurement).

Подробная информация описана в прилагаемом ниже Руководстве для соискателей.

Contacts:
Mr. Maxim Cataranciuc,
Ms. Natalia Iachimov, e-mail: natalia.iachimov@undp.org

Supporting documents:

Application Form
Application Guidelines (English)
Budget (English)
Buget (Romana)
Formular de aplicare (Romana)
Ghidul solicitantului (Romana)
Letter of Invitation
Methodology (English)
Metodologie (Romana)
Бюджет (Русский)
Методология (Русский)
Руководство заявителя (Русский)
Формуляр заявки (Русский)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

Request clarifications
Clarifications can be requested until 3 days before the competition deadline.
Only registered users can submit clarification questions online.


Acknowledgement: Submission Instructions:

Should your company intend to submit a bid for this competition, you are kindly invited to register as a bidder in the UNDP Moldova database. Registration is simple and is done only once. However, it requires approval by UNDP Moldova, so you are encouraged to register as early as possible.

Registered bidders are able to sign the electronic Acknowledgement Letter and thus be notified by email about any updates, changes or clarifications concerning this particular competition. Registered bidders are also able to request clarifications, as well as to submit an offer online.

Sign the electronic Acknowledgement Letter

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.
Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope to the address indicated in the solicitation documents.
Offers in electronic format shall be submitted by accessing the link below. Offers sent by e-mail shall not be accepted.

Submit offer online
Only registered users can submit their offers online.