Title: SMALL GRANTS PROGRAMME (SGP-2018).

Reg. no.: EoI18/01844

Launch date: 13 November 2018, 13:39 (GMT+2:00)

Deadline: 03 December 2018, 18:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 07 December 2018, 14:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 11 December 2018, 12:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunță lansarea Concursului de Granturi Mici în cadrul proiectului "Dialogurile transnistrene: avansarea cooperării dintre liderii societății civile pentru a genera noi soluții în contextul conflictului transnistrean prelungit" (Proiectul Dialoguri transnistrene).

Obiectivul general al Proiectuluii este de a construi o platformă de colaborare între experți, influențatori, jurnaliști, activiști civili, factorii de decizie, OSC-urile și reprezentanții elitelor intelectuale de pe ambele maluri.

Programul de asemenea urmăreşte scopul de a contribui la crearea unui mediu de încredere și cooperare  pe ambele maluri ale râului Nistru, prin generarea de noi perspective care să răspundă intereselor comune, de a aduce participanților informații actualizate despre cele mai importante procese sociale, politice, economice și de altă natură care determină starea de lucruri pe cele două maluri ale Nistrului, de a stabili o comunicare directă între jurnaliști, experți tematici, lideri ai societății civile și alte persoane interesate din  Chișinău și Tiraspol, de a discuta despre situația conflictului din procesul de reglementare din perspectiva reînnoirii negocierilor, creând premise pentru soluții de compromis și dialog rațional, de a promova toleranța, dialogul și respectul față de diferențele dintre comunități și mass-media de pe ambele maluri, de a contribui la îmbunătățirea înțelegerii locuitorilor de pe Ambele maluri ale Nistrului, inclusiv luarea în considerare a posibilităților mass-media în formarea opiniei publice, precum și de a promova eliminarea stereotipurilor negative a oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru..

Pentru a atinge acest scop, Proiectul "Dialogurile transnistrene" lansează prezentul apel privind exprimarea interesului pentru Granturi mici, deschis organizaţiilor nonprofit de pe teritoriul R. Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, reprezentate de participanții la proiectul "Dialogurile transnistrene". Proiectele aprobate pentru finanţare urmează a fi implementate în perioada Decembrie 2018 - Martie 2019.

În cadrul acestui apel privind exprimarea interesului, vor fi selectate proiecte cu valoarea de până la 8.000 de dolari SUA. Proiectele trebuie să abordeze nevoi și problemel specifice prin colaborarea între cele două maluri în următoarele domenii: colaborarea între mass-media (print, TV, radio, online), producerea în comun a materialelor și publicațiilor TV / radio / online; transferul de experiență și cunoștințe; cercetări comune și documente de exprimare a poziției; sociologie; mediere; asistență juridică; cultură și artă și instruiri în aceste domenii. Proiectele trebuie să urmărească rezultate concrete pentru dezvoltarea parteneriatelor și să conțină un set consistent de activități de colaborare între cele două maluri cu sarcini clar definite. Vor fi luate în considerare numai aplicațiile care facilitează dialogul și colaborarea între maluri.

Regulile şi procedurile care vor ghida procesul de depunere, selectare şi implementare a proiectelor sunt oferite în Ghidul pentru Solicitanți*.

Dosarul de solicitare va conţine următoarele documente:

 • Formularul de solicitare* (care va include bugetul solicitat şi calendarul activităţilor), completat în rusă, română sau engleză. Formularele completate de mână nu vor fi acceptate;
 • Copia certificatului de înregistrare care să probeze faptul că partenerii sunt entităţi juridice înregistrate;
 • Copia acordurilor de parteneriat, semnată de părţi;
 • CV-urile managerilor de proiect şi membrilor esenţiali ai personalului antrenaţi în implementarea proiectului (redactate în acelaşi format pentru întreaga echipă);
 • O scurtă prezentare generală a activităţii organizaţiei;
 • Alte informații relevante care să demonstreze experiența și capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul.

*Formularul de solicitare şi Ghidul Solicitantului sunt postate pe pagina web a PNUD Moldova (http://www.undp.md/tenders/index.shtml). Aceste documente pot fi de asemenea obţinute expediind o solicitare către Dna. Liliana Samburschii la adresă electronică liliana.samburschii@undp.org.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 03 Decembrie, 2018, ora 18:00 (ora locală).

Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la liliana.samburschii@undp.org cu menţiunea “TN Dialogues SGP-2018”, fie prin poştă, sau livrate personal într-un plic sigilat (cu menţiunea “TN Dialogues SGP-2018”) la următoarea adresă: PNUD Moldova, str. 31 August 1989, nr. 131, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Dosarele expediate prin fax vor fi respinse. Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Dosarele expediate prin poşta electronică nu trebuie să depăşească 5 MB. Dosarele mai mari de 5 MB urmează să fie împărţite pe mai multe mesaje, iar la subiectul fiecăruia dintre ele se va specifica „partea x din y”, în plus la marcajul stipulat în anunţ şi documentele de solicitare. Toate cazurile de expediere electronică vor fi confirmate printr-un mesaj de laliliana.samburschii@undp.org. În cazul în care nu primiţi confirmarea pe email, vă rugăm să contactaţi pe dna. Liliana Samburschii, telefonic la numărul: (+373) 022-839-868. Ofertele primite după data limită vor fi respinse.

Pentru informaţii suplimentare privind procesul de depunere, vă rugăm să o contactaţi pe dna. Liliana Samburschii, telefonic la numărul: (+373) 022-839-868 sau prin e-mail la: liliana.samburschii@undp.org.

_______________________________________________________________________________________________________

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) объявляет конкурс малых грантов в рамках проекта «Приднестровские диалоги: продвижение сотрудничества между лидерами гражданского общества для создания новых решений в контексте затяжного Приднестровского Конфликта» (Приднестровские Диалоги).

Общая цель проекта заключается в создании платформы для сотрудничества между экспертами, влиятельными, журналистами, гражданскими активистами, лицами, принимающими решения, ОГО и представителями интеллектуальной элиты с обеих сторон. Программа также направлена ​​на содействие созданию условий доверия и сотрудничества на обоих берегах Днестра, создавая новые перспективы, отвечающие общим интересам, чтобы предоставить участникам достоверную информацию о важнейших социальных, политических и экономических процессах и другие вопросы, определяющие положение дел на двух берегах Днестра, установить прямую связь между журналистами, тематическими экспертами, лидерами гражданского общества и другими заинтересованными лицами из Кишинева и Тирасполя, чтобы обсудить ситуацию конфликта в процессе регулирования с точки зрения возобновления переговоров, создания предпосылок для компромиссных решений и рационального диалога, поощрения терпимости, диалога и уважения различий между общинами и средствами массовой информации с обеих сторон в целях содействия пониманию жителей обоих берегов Днестра, принимая во внимание возможности средств массовой информации в формировании общественного мнения и содействие в устранение негативных стереотипов людей по обе стороны реки Днестр.

Для достижения этой цели, проект «Приднестровские Диалоги» запускает этот призыв к выражению заинтересованности на гранты открытых для некоммерческих организаций по всей Молдове, в том числе в приднестровском регионе, в лице участников в «приднестровских Диалоги». Проекты, утвержденные для финансирования, должны быть реализованы в период с декабря 2018 года по март 2019 года.

В рамках этого конкурса заявок будут выбраны проекты до 8,000 долларов США. Проекты должны удовлетворять потребности и специфические проблемы, работая на обоих берегах Днестра в области сотрудничества между средствами массовой информации (печатная пресса, телевидение, радио, интернет), совместного производства материалов и публикаций, ТВ / радио / Интернет / передачи опыта и знаний, совместные научно-исследовательские и позиционные документы, социология, правовая помощь, культура и искусство, и организация курсов в этих областях. Проекты должны добиваться конкретных результатов для развития партнерских отношений и содержать согласованный набор мероприятий по сотрудничеству с четко определенными задачами. Будут рассмотрены только приложения, способствующие диалогу и сотрудничеству между двумя берегами Днестра.

Правила и процедуры, которые определяют процесс подачи, отбора и реализации проектов, приведены в Руководстве по подаче заявлений*.

Пакет заявки должен содержать следующие документы:

 • Форма заявки* (куда войдут запрашиваемый бюджет и график работ), заполняется на русском, румынском или английском языке. Формы, заполненные от руки, не принимаются;
 • Копия свидетельства о регистрации, подтверждающая, что заявитель является зарегистрированным юридическим лицом;
 • Копия партнерского соглашения подписанного всеми заинтересованными сторонами;
 • Резюме руководителя проекта и членов команды, вовлеченных в процесс реализации проекта (составленный в едином формате для всей команды);
 • По возможности, краткий обзор деятельности лица, подающего заявку;
 • Другие относящиеся к делу материалы для повышения доверия к заявителю со стороны спонсора и для дополнения к обоснованию проекта.

*Форму заявки и Руководство заявителя можно найти на вебсайте ПРООН Молдова (http://www.undp.md/tenders/index.shtml). Эти документы также можно получить, обратившись к Лилиане Самбурский по адресу: liliana.samburschii@undp.org.   

Крайний срок подачи предложений: 03-го Декабря, 2018, 18-00. (местное время).

Пакет документов заявки может быть отправлен по почте или по электронной почте на адрес liliana.samburschii@undp.org с указанием темы «TN Dialogues SGP-2018»; он может быть доставлен физически в запечатанном конверте (с пометкой «TN Dialogues SGP-2018») по следующему адресу: ПРООН Молдова, 131, 31 августа 1989 г., MD-2012, Кишинев, Республика Молдова.  Вниманию отдела: Отдел регистрации/ Закупки.

Заявки, отправленные по факсу, приниматься не будут. Неполные заявки не рассматриваются. Заявки, отправляемые по электронной почте, не должны превышать 5 МБ. Приложения размером более 5 МБ следует разбить на несколько сообщений, и каждая тема сообщения должна иметь указание «часть х от y» вместе с названием «TN Dialogues SGP-2018» и названием тендерной документации. Получение всех электронных заявок подтверждаются ответом от liliana.samburschii@undp.org. Если вы не получите подтверждение по электронной почте, пожалуйста, обращайтесь к Лилиане Самбурский, по телефону: (+373) 022-839-868. Предложения, полученные после крайнего срока, будут отклонены.

За дополнительной информацией о процессе подачи заявки обращайтесь к Лилиане Самбурский, либо по телефону: (+373) 022-839-868, либо по электронной почте: liliana.samburschii@undp.org.

Contacts:
Mr. Andrei Darie, e-mail:
Ms. Liliana Samburschii, e-mail: liliana.samburschii@undp.org

Supporting documents:

Application form (in English)
Application guide (in English)
Formular de aplicare (in Romana)
Ghidul aplicantului (in Romana)
Letter of invitation
Руководство для заявителей (на Русском)
Форма заявки (на Русском)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.