Title: EU-CBM/ GRANTS COMPETITION - Cross-river Business Cooperation Platforms.

Reg. no.: EoI19/01949

Launch date: 26 July 2019, 09:11 (GMT+2:00)

Deadline: 28 August 2019, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

 

În atenția părților interesate:

 

Programul Uniunii Europene - Măsuri de Promovare a Încrederii (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, anunță lansarea concursului de granturi pentru Platformele de Cooperare în Afaceri. Organizațiile interesate pot depune cererile și propunerile de proiect, având în vedere că toate activitățile urmează să se desfășoare în perioada octombrie 2019octombrie 2021. Participanții la concurs pot solicita granturi în valoare de maxim 25000 Euro, dar contribuțiile proprii sunt încurajate.

Propunerile de proiect vor fi aplicate de o platformă business existentă sau de o platformă nou creată, cererile de participare fiind depuse de parteneriate de cooperare constituite din cel puțin 2 organizații (câte o organizație de pe fiecare mal al râului Nistru).

Acest concurs este deschis ideilor de proiect care vor avea un impact sporit asupra diferitor sectoare ale economiei pe ambele maluri, care au drept scop soluționarea problemelor de bază pentru dezvoltarea afacerilor în respectivele domenii, având un impact pozitiv asupra unui număr semnificativ de potențiali beneficiari, în special asupra actorilor economici. Activitățile cuprinse în propunerea de proiect vor permite oamenilor de afaceri de pe ambele maluri să coopereze și să beneficieze de schimburi economice peste Nistru, fiind susținuți de membrii platformelor business în domeniile de interes reciproc.

Sunt eligibile proiectele depuse de Organizațiile non-profit sau neguvernamentale înregistrate (asociațiile de afaceri, asociațiile obștești, uniunile de producători, asociațiile angajatorilor, camerele de comerț, parteneriatele non-comerciale, etc.).

Programul EU-CBM V va organiza două întruniri pentru informarea participanților:

pe 5 august la Chișinău, începând cu ora 11:00, în sala de conferințe a hotelului Jolly Alon (str. Maria Cebotari, 37);

pe 6 august la Tiraspol, începând cu ora 11:00, în sala de conferințe a hotelului Rossia (str. Sverdlova, 69).

Termenul limită pentru depunerea cererilor cu propunerile de proiect este 28 august 2019, ora locală 16.00.

Marcați pe plic: Către PNUD Moldova/Oficiul Procurări "EoI19/01949: Cross-River Business Cooperation Platforms".

Pentru informație detaliată accesați ghidul pentru solicitanți anexat mai jos.

Вниманию заинтересованных лиц:

 

Программа «Европейского союза - Меры по укреплению доверия» (EU-CBM V), которая финансируется Европейским союзом и осуществляется ПРООН в Молдове, объявляет о запуске конкурса грантов, предназначенных Платформам Делового сотрудничества между берегами Днестра. Заинтересованные организации могут подать свои заявки и проектные предложения, учитывая, что все мероприятия должны проводиться в период с октябрь 2019-го года по октябрь 2021-го года. Заявители могут рассчитывать на грантовую поддержку до 25’000 Евро, но дополнительные средства в качестве собственных взносов поощряются.

Этот конкурс открыт для проектных идей, которые окажут существенное влияние на различные сектора экономики на оба берега, с целью решения основных проблем развития бизнеса в соответствующих областях, что окажет положительное влияние на значительное число потенциальных бенефициаров, особенно на экономических субъектов. Мероприятия, включенные в проектное предложение, позволят предпринимателям с обеих берегов сотрудничать и извлекать выгоду из экономических взаимоотношений, при поддержке участников бизнес-площадок в областях, представляющих взаимный интерес.

Проекты могут быть представлены зарегистрированными некоммерческими или неправительственными организациями (бизнес-ассоциациями, общественными ассоциациями, союзами производителей, ассоциациями работодателей, торговыми палатами, некоммерческими партнерствами и т. д.).

Программа EU-CBM V проведет две встречи для информирования участников:

5го августа, в Кишиневе, начиная с 10:30, в конференц-зале гостиницы «Jolly Alon» (ул. Мария Чеботарь, 37).

6го августа, в Тирасполе, начиная с 10:30, в конференц-зале гостиницы «Россия» (ул. Свердлова, 69).

Крайним сроком подачи заявок является 28-ое августа 2019 года, 16:00 по местному времени.

На конверте должо быть указано: Для ПРООН Молдова/Отдел закупок "EoI19/01949: Cross-River Business Cooperation Platforms".

Подробная информация описана в прилагаемом ниже руководстве для соискателей.

 

Offers can be submitted in hard copy only. Project proposals in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:

UNDP Moldova
131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Registry Office/Procurement

Supporting documents:

(in English) Applicants' Guide
(in Romana) Ghidul Aplicantului
(на Русском) Руководство Заявителя
Letter of Invitation
(in English) Annex 1 Application Form
(in English) Annex 2 Project Proposal
(in English) Annex 3 Budget Template
(in Romana) Anexa 1 Formularul de Aplicare
(in Romana) Anexa 2 Propunerea de Proiect
(in Romana) Anexa 3 Sablon Buget
(на Русском) Пр.1 Форма заявки
(на Русском) Пр.2 Проектное предложение
(на Русском) Пр.3 Модель бюджета

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.