Title: Title: AdTrade_Concurs de granturi: Implementarea inovațiilor tehnologice în producerea și prelucrarea produselor agricole pe ambele maluri ale râului Nistru/ Конкурс грантов: Внедрение технологических инноваций в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции на обоих берегах Днестра / Grant Competition:: Advanced technological i.

Reg. no.: EoI20/02193

Launch date: 23 December 2020, 23:11 (GMT+2:00)

Deadline: 05 February 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 19 February 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), finanțat de Suedia și implementat de PNUD Moldova, lansează programul de granturi care va susține financiar cel puțin 5 proiecte de creare a parteneriatelor între organizația de susținere a afacerilor, producătorii și procesatori de pe ambele maluri ale Nistrului cu un buget de maximum USD50,000 fiecare. Proiectele selectate vor beneficia de suport financiar pentru procurarea de echipamente și utilaje inovative, care de rând cu cunoștințele și abilitățile oferite de organizația de susținere a afacerilor vor contribui la: 

(i)     crearea parteneriatelor între companiile din stânga si dreapta Nistrului,

(ii)    dezvoltarea capacitaților de producere și post-recoltare, inclusiv păstrare, procesare si export a producției agroindustriale,

(iii)   sporirea competitivității produselor agricole din stânga si dreapta Nistrului prin reducerea costurilor de producere și modernizare a procesului tehnologic,

(iv)   facilitarea accesului producătorilor sau procesatorilor din stânga Nistrului la oportunitățile oferite de acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte, 

(v)    crearea noilor locuri de muncă, în special pentru femei și familiile social-vulnerabile

(vi)   crearea și popularizarea  modelelor de business prin care se va demonstra beneficiul cooperării producătorilor și/sau procesatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

 • Cererea de finanțare (Anexa nr. 1)
 • Declarația de asociere (Anexa nr.2)
 • Business plan (planificarea veniturilor și cheltuielilor)
 • Copia de pe certificatul de înregistrate a aplicantului principal și aplicanților secundari.
 • CV-ul aplicantului principal care va descrie experiența relevantă în cadrul unor proiecte similare.
 • Copiile rapoartelor situațiilor financiare ale aplicanților secundari pentru ultimii 2 ani

 

În următoarele saptămâni, proiectul AdTrade va organiza sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți despre care vom anunța adițional.

Aplicanții sunt invitați să transmită solicitările de suport la adresa email: dumitru.udrea@undp.org, cornelia.panico@undp.org indicând subiectul mesajului: EOI /Program de Grant/AgroExport.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 5 februarie 2021, ora locală 16:00.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile mai jos.

* * *

Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и осуществляемый ПРООН в Молдове запускает программу грантовой поддержки на создание партнерств между организациями по поддержке бизнеса, производителями и / или перерабатывающими предприятиями с обоих берегов Днестра. Минимум 5 проектов получат финансовую поддержку на сумму до 50,000 долларов США в рамках данной программы грантов. Проекты, прошедшие конкурс, получат финансирование на приобретение инновационного оборудования и техники, а также знаний и навыков, которые будут предоставлены организациями по поддержке бизнеса. Такая помощь будет способствовать: 

 • созданию партнерств между компаниями Левобережья и Правобережья Днестра,
 • развитию производственных и послеуборочных мощностей, включая хранение, переработку и экспорт агропромышленной продукции,
 • повышению конкурентоспособности продукции Левобережья и Правобережья Днестра за счет снижения затрат на производство и модернизации технологического процесса,
 • открытию возможностей, предоставляемых международными соглашениями, подписанными Республикой Молдова, для производителей из Левобережья Днестра.
 • созданию новых рабочих мест, особенно для женщин и социально уязвимых семей
 • созданию и популяризации бизнес-моделей, которые послужат наглядным примером пользы сотрудничества между производителями с обоих берегов Днестра.

Поданная заявка на участие в конкурсе включает:

 • Заявку на финансирование (Приложение №1).
 • Декларацию об ассоциации (Приложение №2)
 • Бизнес план (планирование доходов и расходов) (Приложение №3)
 • Копия свидетельства о регистрации основного заявителя и вторичных заявителей.
 • Резюме основного заявителя, в котором описывается соответствующий опыт в рамках аналогичных проектов.
 • Копии финансовых отчетов вторичных заявителей за последние 2 года.

В ближайшие недели проект AdTrade проведет информационные сессии для потенциальных соискателей, о которых мы объявим дополнительно.

 

Комплект заявки на участие в конкурсе отправляется в электронном виде по электронной почте на dumitru.udrea@undp.org и cornelia.panico@undp.org. Тема сообщения: EOI / программа грантов / Агроэкспорт.

Крайний срок подачи заявки 5 февраля 2021, в 16.00 по местному времени.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны ниже.

* * *

The project Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) financed by Sweden and implemented by UNDP Moldova launches the grant program that will financially support at least 5 partnership projects established between business support organisations, producers and processors from both banks of the River Nistru with a maximum budget of 50,000 USD each. The selected projects will receive financial support to procure Innovative equipment and machinery, that alongside the knowledge and skills provided by the business support organization, will contribute to: 

(i)            establishing partnerships between companies from the left and rights banks of the River Nistru,

(ii)           building productions and post-harvest capacities, including storage, processing and export of agro-industrial production,

(iii)          increasing the competitiveness of products from the left and right bank of the River Nistru by reducing the production costs and modernizing the technological process,

(iv)          facilitating access of producers or processors from the left bank of the River Nistru to opportunities provided by the international agreements to which the Republic of Moldova is a part, 

(v)           creating new jobs, especially for women and socially-vulnerable families

(vi)          creating and disseminating business models showing the benefits of cooperation between producers and processors from both banks of the River Nistru.

 

The application which shall include:

 • Application form (Annex no 1).
 • Declaration of association (Annex no 2)
 • Business plan (financial forecasts) (Annex no 3)
 • Copy of the registration certificate of the main applicant and secondary applicants.
 • CV of the main applicant, describing the relevant experience within similar projects.
 • Copies of financial reports of the secondary applicants for the last 2 years.

 

In the coming weeks, the AdTrade project will organise information sessions for potential applicants that we will announce additionally.

 

The Application will be sent in electronic format via email at dumitru.udrea@undp.org and cornelia.panico@undp.org before the deadline 5th of February 2021, 16.00 o’clock local time. Message subject: EOI /Grant Programme/Agro Export.

 

The application form, conditions for participation in the competition, as well as criteria for evaluating project proposals are available below.

Contacts:

Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org

Mr. Dumitru Udrea,  e-mail: dumitru.udrea@undp.org

 

ANUNT: Suedia și PNUD, în cadrul proiectului AdTrade, organizează pe data de 21 ianuarie 2021, începând cu ora 10:00, sesiunea de informare în regim online cu privire la condițiile și modul de desfășurare a concursului. Doritorii de a participa trebuie să completeze formularul disponibil aici: https://docs.google.com/forms/d/1pjSONEdVrz4UMGZzwXaDdLNNcVebloaomgKfJ9SZLQU/edit.

După completarea formularului, veți primi în poșta electronică link-ul de acces la sesiunea de informare care se va desfășura pe platforma Zoom.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Швеция и ПРООН в рамках проекта AdTrade организуют 21 января 2021, начиная с 10:00, информационную онлайн-сессию об условиях и порядке проведения конкурса. Желающие принять участие должны заполнить форму, доступную здесь: https://docs.google.com/forms/d/1pjSONEdVrz4UMGZzwXaDdLNNcVebloaomgKfJ9SZLQU/edit .

После заполнения формы вы получите по электронной почте ссылку для доступа к информационному сеансу, который будет проходить на платформе Zoom.

Contacts:
Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org
Mr. Dumitru Udrea, e-mail: dumitru.udrea@undp.org

Supporting documents:

EN - Application Guide for AgroExport
RO - Ghidul aplicantului AgroExport
RU - Руководство заявителя Агроэкспорт
Letter of invitation
EN - Annex no. 1 Application Form
EN - Annex no. 2 Declaration of Association
EN - Annex no. 3 Business Plan (financial forecasts)
RO - Anexa nr. 1 Cerere de finantare
RO - Anexa nr. 2 Declaratia de Asociere
RO - Anexa nr. 3 Business plan (prognoze financiare)
RU - Приложение №1 Заявка на финансирование
RU - Приложение №2 Декларация об ассоциации
RU - Приложение №3 Бизнес план (планирование доходов и расходов)