<-- Back to Current Competitions list

Title: AdTrade_Concurs de granturi: Program pentru promovarea accesului femeilor și fetelor la știință, tehnologie, inginerie și matematică în regiunea Transnistreană / Конкурс грантов: Программа по расширению доступа женщин и девочек к науке, технологиям, инженерии и математике в Приднестровском регионе / Grant Competition: Programme for Advancement of W.

Reg. no.: EoI21/02326

Launch date: 21 July 2021, 10:52 (GMT+2:00)

Deadline: 18 August 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 01 September 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD Moldova cu susínerea financiară a Suediei și Marii Britanii Moldova, lansează programul de granturi care va susține financiar două inițiative pilot cu un buget de maximum USD 30,000 fiecare în vederea susținerii avansării alfabetizării digitale a femeilor și fetelor, în special celor din grupurile dezavantajate (inclusiv de etnie romă, persoane cu dizabilități, HIV, supraviețuitoare ale violenței domestice, etc.), cât și pe avansarea accesului la STEM în rândul femeilor și fetelor de malul stâng al Nistrului. Vor fi acceptate propuneri din partea unui consorțiu de organizații ale societății civile (OSC) și mediul academic, școli sau sectorul privat de pe malul stâng, în parteneriat cu OSC, mediul academic, școli sau sectorul privat de pe malul drept al râului. Se încurajează transferul trans-riveran de cunoștințe și abilități.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

Aplicanții sunt invitați să depună dosarul de participare la adresa email: dumitru.udrea@undp.org și cornelia.panico@undp.org, indicând subiectul mesajului: EOI /Program de Granturi/STEM.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 18 august 2021, ora locală 16:00.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile mai jos.

* * *

Проект ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и Великобритании запускает программу грантов для оказания финансовой поддержки, 2 пилотным проектам в размере до 30 000 долларов США на закупку товаров и услуг направленых на поддержку повышения цифровой грамотности среди женщин и девочек, особенно из неблагополучных групп (включая ромов, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, живущих с ВИЧ, лиц, переживших домашнее насилие, сельских жителей и т.д.), а также на расширение доступа женщин и девочек с левого берега Днестра к дисциплинам STEM. На конкурс принимаются заявки от консорциума организаций гражданского общества и: научно-исследовательских и образовательных учреждений или частного сектора с левого берега, в партнерстве с организациями гражданского общества, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями или частным сектором с правого берега. Настоятельно рекомендуется передача знаний и навыков между берегами.

Поданная заявка на участие в конкурсе включает:

Комплект заявки на участие в конкурсе отправляется в электронном виде по электронной почте на dumitru.udrea@undp.org и cornelia.panico@undp.org. Тема сообщения: EOI / программа грантов / STEM.

Крайний срок подачи заявки 18 августа 2021, в 16.00 по местному времени.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны ниже.

* * *

The UNDP project Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) financed by Sweden and the United Kingdom launches the grant program to support financially 2 pilot initiatives of up to 30,000 USD in the form of procurement of goods and services, supporting  the advancement of digital literacy of women and girls, especially those from disadvantaged groups (including Roma, people with disabilities, HIV, survivors of domestic violence, living in rural areas, etc.), as well as for the advancement of the access to STEM of women and girls from the left bank of the Nistru. The call accepts applications from a consortium of civil society organisations (CSOs) and: academia, schools or private sector from the left bank, in partnership with CSOs, academia, schools or private sector from the right riverbank. Cross-river transfer of knowledge and skills is strongly encouraged.

The application shall include:

 

The Application will be sent in electronic format via email at dumitru.udrea@undp.org and cornelia.panico@undp.org before the deadline 18st of August 2021, 16.00 o’clock local time. Message subject: EOI /Grant Programme/STEM

 

The application form, conditions for participation in the competition, as well as criteria for evaluating project proposals are available below.

 

Contacts:

Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org

Mr. Dumitru Udrea, e-mail: dumitru.udrea@undp.org

 

Supporting documents:

 

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

  1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement

Contacts:
Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org
Mr. Dumitru Udrea, e-mail: dumitru.udrea@undp.org

Supporting documents:

EN - Application Guide for STEM
Letter of invitation
RO - Ghidul aplicantului STEM
RU - Руководство заявителя STEM
EN - Annex no. 1 Application Form
EN - Annex no. 2 Budget STEM
RO - Anexa nr. 1 Cerere de finantare
RO - Anexa nr. 2 Buget STEM
RU - Приложение №1 Заявка на финансирование STEM
RU - Приложение №2 Бюджет STEM

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.