Title: EU-CBM/ Concurs de selectare a proiectelor de infrastructura sociala/ Конкурс по отбору проектов социальной инфраструктуры.

Reg. no.: EoI19/01882

Launch date: 05 March 2019, 18:00 (GMT+2:00)

Deadline: 08 April 2019, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 15 April 2019, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul Uniunii Europene - Măsurile de Promovare a Încrederii (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor de infrastructură socială.

Proiectele se vor axa pe reabilitarea serviciilor sociale importante, cum ar fi instituțiile medicale și cele de învățământ, dar și pe îmbunătățirea infrastructurii comunitare critice. Fiecare proiect implementat va avea drept scop promovarea contactelor inter-umane și cooperarea între cele două maluri ale râului Nistru. Susținerea măsurilor de promovare a încrederii în rândul populației va avea loc prin implicarea organizațiilor și experților de pe un mal, în susținerea comunităților de pe celălalt mal, ca să identifice, elaboreze și să implementeze proiecte de dezvoltare socială.

Conform conceptului de proiect, sunt invitate să depună cereri de participare localitățile de pe malul drept al râului Nistru și din raionul Dubăsari, menționate în Anexa nr.1 al Ghidului pentru solicitanți (inclusiv localitățile din Zona de Securitate) și cele de pe malul stâng.

Sunt încurajate proiecte depuse în comun de localitățile de pe malul drept și stâng al râului Nistru. Ca urmare a acestei competiții vor fi finanțate până la 10 proiecte (5 pentru pentru fiecare mal al râului Nistru). Cererile depuse de o singură localitate (sau de câteva localități de pe același mal) vor fi eligibile pentru finanțare în valoare de până la 80.000 EUR din fonduri europene, pe când cererile comune (depuse de comunitățile eligibile de pe malul drept și stâng al râului Nistru) – pentru finanțare în valoare de până la 125.000 EUR.

Programul EU-CBM V va organiza două întruniri de informare a participanților:

- pe 15 martie 2019, la ora 10:30 în Chișinău, în incinta Hotelului Jolly Alon (adresa: str. Maria Cibotari nr. 37, Chișinău);

- pe 18 martie 2019, la ora 10:30 în Tiraspol, în incinta Hotelului Rusia (adresa: str. Sverdlov nr. 69, Tiraspol).

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 8 aprilie 2019, ora locală 16.00.

Pentru informație detaliată accesați Ghidul pentru solicitanți anexat mai jos.

 

 

 

Программа «Европейского союза - Меры по укреплению доверия» (EU-CBM V), финансируемая Европейским союзом и внедряемая ПРООН в Молдове, объявляет о запуске конкурса по отбору проектов инфраструктуры социального значения.

Проекты будут направлены на восстановление ключевых социальных услуг, в их числе медицинские и образовательные учреждения, а также на улучшение критической общественной инфраструктуры. Каждый проект будет направлен на продвижение межчеловеческих связей и сотрудничество между двумя берегами Днестра. Поддержка мер по укреплению доверия среди населения состоится путем привлечения организаций и экспертов с одного берега в поддержку сообществ с другого берега, для выявления, разработки и внедрения проектов в области социального развития.

Согласно концепции проекта, заявки на участие в конкурсе могут подавать населенные пункты правого берега реки Днестр и с Дубоссарского района, указанные в Приложении № 1 к Руководству для соискателей (в том числе из Зоны Безопасности) и с левого берега.

Поощряется подача совместных заявок населенными пунктами правого и левого берега реки Днестр. Данным проектом будут профинансированы до 10 проектных предложений (по 5 с каждого берега реки Днестр). Заявки, поданные одним населенным пунктом (или несколькими населенными пунктами с того же берега), могут рассчитывать на финансирование с европейских фондов в размере до 80.000 EUR, в то время как совместные заявки (поданные населенными пунктами с правого и левого берегов Днестра) – на финансирование в размере до 125.000 EUR.

Программа EU-CBM V проведет серию информационных совещаний, согласно нижеследующему:

- 15-го марта 2019, в 10:30 в г. Кишинёв. Место проведения: Гостиница Jolly Alon (по адресу ул. Мария Чеботарь № 37, Кишинёв).

- 18-го марта 2019, в 10:30 в г. Тирасполь. Место проведения: Гостиница Россия (по адресу ул. Свердлова №69, Тирасполь).

8-ое апреля 2019 года крайний срок для подачи заявок, 16:00 по местному времени.

Подробная информация описана в руководстве для соискателей, прилагаемом ниже.

Seminare specializate în domeniul scrierii propunerilor de proiect vor fi organizate conform orarului de mai jos:

Nr ord

Data evenimentului

Zona geografica

Locația

Ora începerii

1

20 martie, Miercuri

PD Nord

or. Rezina, str 27 August, 1 (Consiliul Orășănesc Rezina, sala de conferințe etaj 3)

10-30

2

21 martie, Joi

TN Nord

or. Rîbnița, str Miciurin 3, (Clubul de șah Saliut, intersecția str. Kirov cu str. Mitkasevici)

10-30

3

25 martie, Luni

PD Centru

or. Chișinău, str Sfatul Țării 29, of 305 (sediul proiectului EU-CBM)

14-00

4

27 martie, Miercuri

TN Centru

or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu 31, (sediul consiliului raional Căușeni)

10-30

5

28 martie, Joi

PD Sud

or. Grigoripol, str Carl Marks 146, (sediul administrației raionale, sala mică de conferință, etaj 4)

10-30

6

29 martie, Vineri

TN Sud

or. Tiraspol, str Sverdlov 69, (hotelul Rossia)

10-30

 

Специализированные семинары по написанию проектных предложений организуются согласно графику ниже:

Дата мероприятий

Территориальное расположение

Место проведения

Начало проведения

1

20 марта, Среда

Правый берег (Север)

г. Резина, ул. 27 Август, 1 (Районная - городская администрация, зал заседаний этаж№3)

10-30

2

21 Марта, Четверг

Левый берег (Север)

г.Рыбница, ул. Мичурина 3, (Шахматный центр "Салют", угол ул. Киров с ул. Миткасевич).

10-30

3

25 Марта, Понедельник

Правый берег (Центр)

г.Кишинёв, ул. Сфатул Цэрий 29, каб. 305 (помещения проекта EU-CBM этаж №3)

14-00

4

27 Марта, Среда

Левый берег (Центр)

г.Кэушень, бул. Михай Еменеску 31, (помещения Районной администрации р-на Кэушень)

10-30

5

28 Марта, Четверг

Правый берег (Юг)

г.Григориополь, ул. Карл Маркс 146, (помещения Районной администрации, малый зал заседаний , этаж № 4)

10-30

6

29 Марта, Пятница

Левый берег (Юг)

г.Тирасполь, ул. Свердловм 69, (гостиница Россия)

10-30

 

 UPDATE as of 03/04/2019: Questions and Answers as of 03/04/2019 have been published.

Offers can be submitted in hard copy only. Project proposals in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:

UNDP Moldova
131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Registry Office/Procurement

Supporting documents:

Letter of invitation to EoI19/01882
Formular de aplicare
Ghidul pentru solicitanti
Intrebari si Raspunsuri din 03 Aprilie 2019
Orarul Seminarelor / График Семинаров
Бланк заявки
Вопросы и Ответы от 03 Апреля 2019
Руководство для заявителей

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.