Title: Expression of Interest for the Creation of a Youth-Centered Skills Observatory and Experimentation Lab.

Reg. no.: EoI17/01430

Launch date: 08 February 2017, 14:31 (GMT+2:00)

Deadline: 27 February 2017, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

The Projects Implementing Unit of UNDP Moldova, under the Support from Catalytic Facility of Istanbul Regional Hub, announces the competition for the creation and running of a youth skills observatory to be implemented starting March 2017, and which will cover two inter-linked components of the observatory, i.e. the analytical and experimentation components. The skills observatory focused on youth is an experiment in itself that UNDP wants to conduct in partnership with local relevant stakeholders and interested parties, to provide tangible results and better inform the authorities and development partners on how the complexity of the labor market can be used to support youth employment.

The expected duration of project is 10 months starting March 2017, ensuring the Observatory operates without further involvement of UNDP for another at least three years, up until end of 2020.

The maximum amount the applicants can request under their project proposals budget will not exceed 50,000 USD.

The rules and procedures that will guide the submission, selection and implementation of the Observatory can be found in the Applicant’s Guidelines.

The application package should contain the following documents:

 • Application Form (which will include the requested budget and activities timeline), filled in Russian, Romanian or English. Handwritten Application Forms will not be accepted;
 • Copy of the registration certificate to prove that the partners are registered legal entities;
 • Copy of the Statute of the organizations;
 • CVs of key interested internal and/or external staff, including PhD or master students, volunteers, academic staff and similar; (compiled in the same format for the whole team);
 • A brief overview of the activities of the applicant (including analytic materials and researches to be developed; tentative experiments to be implemented; materials/information/events for visibility and public information purpose: newspaper articles, audio-/video clips, photo reports from events, etc.);
 • Other relevant materials to increase credibility of the Applicant for the donor and to complement the Project justification.

The Application Form and Applicant’s Guidelines are posted on the UNDP in Moldova website (http://www.undp.md/tenders/index.shtml). These documents can also be received by sending a request to Mr. Dumitru Vasilescu, Project Manager, at the following e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org.

 

Deadline for submission of proposals: February 27, 2017, 16:00 (Moldova local time).

 

Note: A pre-bidding conference will take place on Tuesday, 14 February, at 14:00 in the 3rd floor Conference Room of the Le Roi Business Center (29, Sfatul Tarii Str., Chisinau).

The documents can be sent either by mail at: tenders-Moldova@undp.org titled as “LED/Skills Observatory”, or by post, or delivered physically in a sealed envelope (marked “LED/Skills Observatory”) to the following address: UNDP Moldova, 131, 31 August 1989 str., MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova.

Attention: Registry Office/Procurement

Applications sent by fax will be rejected. Incomplete applications shall not be examined. Applications sent by mail should not exceed 5 MB in size. Applications larger than 5 MB should be split into several messages and each message subject should indicate “part x of y” besides the marking mentioned in the announcement and the solicitation documents. All electronic submissions are confirmed by an automatic reply from tenders-Moldova@undp.org. If you do not receive a confirmation by email, please, contact UNDP Moldova Registry Office by phone +373-22-220045. Offers received after the deadline shall be rejected.

For additional information on the application process, please contact Mr. Dumitru Vasilescu either by phone at: (+373) 022-839-911 or by e-mail at: dumitru.vasilescu@undp.org.

_________________________________________________________________________________________________

Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul PNUD Moldova, cu suportul din partea Fondului Catalitic al Centrului Regional de la Istanbul, anunță concursul pentru crearea și gestionarea unui observator de competențe axat pe tineri, care urmează să fie implementat începând cu luna martie 2017 și care va acoperi două componente inter-legate ale observatorului, adică componenta analitică și cea experimentală. Observatorul de competențe axat pe tineri este un experiment în sine pe care PNUD dorește să-l realizeze în parteneriat cu actorii relevanți locali și părțile interesate, pentru a oferi rezultate tangibile și informa mai bine autoritățile și partenerii de dezvoltare asupra modului în care poate fi utilizată complexitatea pieții forței de muncă pentru susținerea ocupării tinerilor.

Durata scontată a proiectului este de 10 luni începând cu martie 2017, asigurând funcționarea Observatorului fără implicarea ulterioară a PNUD timp de cel puțin 3 ani , până la finele 2020.

Suma maximă pe care solicitanții o pot solicita pentru bugetul propunerilor de proiect nu va depăși 50,000 USD.

Regulile și procedurile care vor ghida prezentarea solicitării, selectarea și implementarea Observatorului pot fi găsite în Ghidul Solicitantului.

Pachetul solicitării trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formularul solicitării (care va include bugetul solicitat și planul temporal al activităților), completat în rusă, română și engleză. Formularele solicitărilor completate de mână nu for fi acceptate;
 • Copia certificatului de înregistrare pentru a dovedi că partenerii sunt persoane juridice înregistrate;
 • Copia statutului organizațiilor;
 • CV-urile personalului cheie intern și/sau extern, inclusiv studenții masteranzi și doctoranzi, voluntarii, mediul academic și similar; (compilate în același format pentru toată echipa);
 • O scurtă trecere în revistă a activităților solicitantului (inclusiv materialele analitice și cercetările care urmează să fie elaborate; experimentele tentative care urmează să fie implementate; materialele/informația/evenimentele pentru vizibilitate și informare publică: articole în ziare, clipuri audio-/video, reportaje foto de la evenimente, etc.);
 • Alte materiale relevante pentru a spori credibilitatea Solicitantului în fața donatorilor și pentru a complementa justificarea proiectului.

Formularul solicitării și Ghidul Solicitantului sunt postate pe site-ul web al PNUD în Moldova (http://www.undp.md/tenders/index.shtml). Aceste documente pot fi primite prin trimiterea unei solicitări în atenția D-lui Dumitru Vasilescu, Manager de Proiect, la următoare adresă electronică: dumitru.vasilescu@undp.org. 

Termenul limită pentru prezentarea propunerilor: 27 februarie 2017, orele 16:00 (ora locală din Moldova).

Notă: O conferință de până la licitație va fi organizată marti, 14 februarie 2017, la orele 14:00 în sala de conferințe de la etajul 3 a Centrului Le Roi Business (str. Sfatul Țării 29, Chișinău).

Documentele pot fi trimise fie la adresa electronică: tenders-Moldova@undp.org cu mențiunea “LED/Observator de competențe”, sau prin poștă, sau prezentate fizic într-un plic sigilat (marcat “LED/Observator de competențe”) la următoarea adresă: PNUD Moldova, str. 31 August 1989 nr. 131, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova.

În atenția: Oficiu de înregistrare / procurări

 

Solicitările trimise prin fax vor fi respinse. Solicitările incomplete nu vor fi examinate. Solicitările trimise prin poșta electronică nu trebuie să depășească mărimea de 5 MB. Solicitările mai voluminoase decât 5 MB urmează să fie divizate în câteva mesaje și subiectul fiecărui mesaj trebuie să indice “partea x din y” pe lângă marcajul menționat în anunț și documentele de solicitare. Toate depunerile electronice vor fi confirmate printr-un răspuns automat de la adresa tenders-Moldova@undp.org. În cazul în care nu primiți o confirmare prin email, vă rugăm să contactați Oficiul PNUD Moldova la următorul număr de telefon +373-22-220045. Ofertele primite după termenul-limită indicat dat vor fi respinse.

Pentru informații adiționale cu privire la procesul de depunere a solicitării, Vă rugăm să-l contactați pe Dl. Dumitru Vasilescu, Manager de Proiect, fie prin telefon la: (+373) 022-839-911 fie prin e-mail la: dumitru.vasilescu@undp.org.

Contacts:
Mr. Dumitru Vasilescu,
Ms. Mariana Nerpii,

Supporting documents:

Ghidul solicitantului_Ro
Guidelines_Eng
Letter of Invitation_Eng
Pre-bidding conference minutes
Application Form_Eng
Formular de aplicare_Ro
Pre-bidding conference minutes presentation
Руководство Участника
ФОРМА ЗАЯВКИ

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.