Title: Apel de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – Beneficiare ale programului de granturi 1+1 Acceleratorul AdB în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și dezvoltare Locală’ /Приглашение на конкурс Ассоциаций Земляков (АЗ) – Бенефициаров програмы грантов 1+1 «Акселератор Ассоциаций Земляков» в рамках проекта ПРООН "Миграция и местное развитие".

Reg. no.: EoI19/01895

Launch date: 25 March 2019, 16:26 (GMT+2:00)

Deadline: 25 April 2019, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest


Overview:

Obiectivul Proiectului MiDL este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

În urma intervenției Proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) în perioada 2015-2018, cu sprijinul financiar al SDC, în 38 de comunități, peste 10 000 de migranți au contribuit la peste 50 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, cu un număr de peste 300.000 beneficiari.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate, în parteneriat de autoritățile publice locale (APL) și migranți, cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL. Suplimentar altele 101 AdB au fost inițiate (înregistrate sau grupuri de inițiativă) în baza acestui model, cu suportul CALM, utilizând metodologia PNUD.

Proiectul PNUD/MiDL-faza II (2019-2022) va susține în continuare crearea și dezvoltarea capacităților AdB în calitate de parteneri APL pentru dezvoltarea durabilă a localităților din Moldova, cu implicarea băștinașilor plecați din localitate.

Asociațiile de Băștinași, care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (co-finanțare de până la $10,000 în baza principiului 1+1), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală comune, cu un accent sporit pe implicarea Diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

Atragem atenţia că formularele trebuie să fie completate şi expediate direct pe site.   

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

 Procesul și termenul de aplicare:

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de Granturi Accelerator AdB” până la 25 aprilie 2019, orele 17.00.

 

 

Контекст

 

Целью проекта "Миграция и местное развитие» является поддержка развития пострадавших от миграции местных сообществ Республики Молдова путем улучшения местных публичных услуг и стимулирования экономической деятельности, приносящей доход, в том числе путем поощрения экономического участия диаспоры в процессе экономической активизации населенных пунктов на родине.

В ходе осуществления проекта ПРООН "Миграция и местное развитие "(MiDL) в 2015-2018 гг. при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества в 38 населенных пунктах, более 10 000 мигрантов приняло участие в реализации более 50 проектов экономического развития и развития местных услуг в своих родных населенных пунктах, бенефициарами которых стало более 300 000 человек.

Все эти проекты были совместно профинансированы и реализованы в партнерстве между местными органами государственной власти и мигрантами при активном участии ассоциаций земляков (АЗ). На данном этапе в Республике Молдова уже имеется более 38 действующих ассоциаций земляков, созданных на I этапе проекта ПРООН "Миграция и местное развитие". При поддержке Конгресса местных властей Молдовы были выдвинуты инициативы на основе этой модели и с использованием методологии ПРООН создать ещё 101 ассоциацию земляков (уже зарегистрированы или созданы инициативные группы).

 Проект ПРООН / "Миграция и местное развитие" -  II этап (2019-2022 гг.) продолжит поддерживать создание и наращивание потенциала ассоциаций земляков в качестве партнеров местных органов власти для устойчивого развития населенных пунктов Молдовы с участием местных жителей, уехавших из родных мест.

Ассоциации земляков, которые соответствуют приведенным ниже критериям, приглашаются подать заявку на получение поддержки в виде технической и финансовой помощи (совместное финансирование до $ 10.000 на основе принципа 1 + 1) для реализации совместных проектов местного развития с участием представителей диаспоры в выявлении наиболее приоритетных проблем, предлагаемых для решения.

Пожалуйста, обратите внимание, что формы должны быть заполнены и отправлены непосредственно на сайте.

Все детали процесса отбора представлены в прилагаемой инструкции (ниже).

 Процесс и срок подачи заявки:

Пакет с документами заявки должен быть отправлен в электронном виде на следующий адрес электронной почты: victoria.ivancioglo@undp.org со следующим текстом в заголовке сообщения: "Конкурс грантов для акселератора ассоциаций земляков" до 25 апреля 2019 года, 17.00 (по молдавскому времени).

 

Contacts:
Ms. Victoria Ivancioglo, e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org

Supporting documents:

Angajament colectare fonduri Diaspora_Accelerator AdB_ROM.docx
Angajament de Participare la Program_Accelerator AdB_ROM.docx
Angajament_colectare fonduri Diaspora_RUS.docx
Apel_Program de Grant_Accelerator AdB_ROM.docx
Apel_Program de Grant_Accelerator AdB_RUS.docx
Formular de Aplicare_Accelerator AdB_ROM.docx
Formular de Aplicare_Accelerator AdB_RUS.docx
Ghid aplicant_Accelerator AdB_ROM.docx
Ghid aplicant_Accelerator AdB_RUS.docx
Scrisoare de angajament_Participare la Program_Accelerator AdB_RUS.docx

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.