Title: NAC 2019 / SMALL GRANTS PROGRAMME / PROGRAMUL DE GRANTURI MICI / ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ .

Reg. no.: EoI19/01922

Launch date: 04 June 2019, 13:34 (GMT+2:00)

Deadline: 05 July 2019, 14:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

OVERVIEW

UNDP Moldova’s Project “Curbing Corruption Through Building Sustainable Integrity in Moldova” in partnership with the National Anticorruption Center (NAC) is launching a Call for proposals for the “Small Grants Program – Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans”.

The Goal of the “Small Grants Program – Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans” is to ensure a participatory implementation and monitoring of National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS), as well as to stimulate and support the civil society engagement in corruption prevention activities to receive support in developing shadow monitoring reports on the NIAS implementation, as described in the Applicant’s Guidelines.

The civic monitoring activities shall be carried out during July 2019 - February 2020, and the monitoring period for local anticorruption action plans and sectorial anticorruption action plans will cover the period of January - December 2019.

Timeframe of the Projects is July 2019 – February 2020.

The total maximum amount requested by an Applicant in the Project Proposal Budget should not exceed USD 10,000 per Project for project proposals that refer to the monitoring of local anticorruption action plans and USD 15,000 for the project proposals that refer to the monitoring of sectorial anticorruption action plans.

Application Form and Applicant’s Guidelines are posted on the UNDP Moldova website http://www.undp.md/tenders/index/shtml. These documents can also be received by sending a request to Mrs. Stela Pavlov at steluta_pavlov@yahoo.com.

 

THE APPLICATION PACKAGE SHOULD CONTAIN THE FOLLOWING DOCUMENTS:

Application Form (which will include the requested budget and activity timelines) filled in either English, Romanian or Russian languages. Handwritten Application Forms will not be accepted;

Copy of the Registration Certificate to prove that the Applicant is a registered legal entity;

Declaration of partnership, where applicable, signed by parties;

CVs of Project Managers and team members involved in the process of the Project implementation (compiled in the same format for the whole team);

A brief overview of previous relevant activities of the applying entity (including recommendation letters from other donors, studies, reports or any other relevant material/information) demonstrating the experience and the ability to implement the Project in accordance with the rigors of the Small Grants Program - "Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans";

Other relevant materials to increase credibility of the Applicant for the donor and to complement the Project justification.

 

SUBMISSION OF OFFERS

Proposals shall be submitted only electronically via e-mail to the address olga.crivoliubic@undp.org (Olga Crivoliubic, Project Manager, Corruption by Building Sustainable Integrity in Moldova).

Applicants shall ensure that a receipt confirmation is received upon submission of offers in view of the existing file size restrictions (10 MB). UNDP shall not be liable for applications for which a receipt confirmation was not issued.

Incomplete proposals shall not be examined.

Any clarification questions shall be addressed via e-mail to:

Stela Pavlov (Small Grants Coordinator), e-mail: steluta_pavlov@yahoo.com with copy to Olga Crivoliubic (Project Manager), e-mail: olga.crivoliubic@undp.org

All clarifications questions and answers related to the application process will be published on UNDP Moldova web-site http://www.undp.md/tenders/index.shtml under the respective grants competition page.

 

Deadline for submission of Project Proposals is 5th July 2019 at 14:00 (Moldova Local Time).

 

The rules and procedures that will guide the submission, selection and implementation of the “Small Grants Program – Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans” can be found in the Applicant’s Guidelines.

 

INFORMATION AND TRAINING SESSIONS FOR GRANT APPLICANTS

The Project “Curbing Corruption Through Building Sustainable Integrity in Moldova” together with NAC will organize 4 information sessions for interested NGOs/CSOs to address final questions regarding the process or the content of the proposals. Representatives of entities willing to apply under this grant competition are invited to attend any of the sessions, as per schedule below:

Chisinau - June 24, 2019, at 10:00. The location will be announced later on the UNDP Moldova website, which will also be communicated to the organizations that will confirm the participation;

Balti - June 25, 2019, at 10:00. The location will be announced later on the UNDP Moldova website, which will also be communicated to the organizations that will confirm the participation;

Comrat - June 26, 2019, at 11:00. The location will be announced later on the UNDP Moldova website, which will also be communicated to the organizations that will confirm the participation;

Chisinau - June 27, 2019, at 10:00. The location will be announced later on the UNDP Moldova website, which will also be communicated to the organizations that will confirm the participation.

During the participation in one of the information sessions, the representatives of the entities intending to apply for the Small Grants Program will be eligible for reimbursement of transportation costs up to and from the venue of the information session on the basis of the travel ticket.

All interested applicants are asked to confirm their participation to Mrs. Stela Pavlov at steluta_pavlov@yahoo.com or by telephone at +37360366106 by June 21, 2019 at 16.00 (Moldova Local Time).

 

______________________________________________________________________________

 

CONTEXT

 

Proiectul PNUD Moldova “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție (CNA), lansează un Concurs de Proiecte în cadrul  “PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI – „Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”.

Scopul ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” îl constituie implementarea și monitorizarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA), precum și stimularea și sprijinirea implicării societății civile în activitățile de prevenire a corupției în vederea acordării sprijinului la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare privind implementarea SNIA, după cum este descris în Ghidul de Aplicare.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada iulie 2019 – februarie 2020, iar perioada de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție și a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție va cuprinde lunile ianuarie – decembrie 2019.

Perioada de implementare a proiectelor este iulie 2019 - februarie 2020.

Suma maximă care poate fi solicitată de aplicanți pentru bugetul Propunerilor de Proiect nu trebuie să depășească 10,000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor locale de acțiuni anticorupție și 15.000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție.

Formularul și Ghidul de Aplicare sunt plasate pe pagina web a PNUD Moldova http://www.undp.md/tenders/index/shtml. Aceste documente pot fi solicitate și prin e-mail de la dna Stela Pavlov la următoarea adresă electronică steluta_pavlov@yahoo.com.

 

DOSARUL DE APLICARE TREBUIE SĂ INCLUDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Formularul de Aplicare (care va include bugetul solicitat și un plan calendaristic de acțiuni) completat fie în engleză, română sau rusă. Formularele de aplicare completate de mână nu vor fi acceptate;

Copia Certificatului de înregistrare care demonstrează statutul juridic al Solicitantului;

Acordurile de parteneriat, dacă este cazul, semnate de părțile implicate;

CV-urile Echipei de Proiect care va fi implicată în procesul de implementare a Proiectului (compilate în același format pentru toată echipa);

Un sumar al activităților precedente realizate de Solicitant (inclusiv, scrisori de recomandare de la alți donatori, studii, rapoarte ori ale materiale/informații relevante) care să demonstreze experiența și capacitatea de a implementa proiectul în conformitate cu rigorile ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”;

Alte materiale relevante care să sporească credibilitatea Solicitantului și să completeze informația prezentată la capitolul justificarea proiectului.

 

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECT

Propunerile pot fi depuse doar electronic la următoarea adresă de e-mail: olga.crivoliubic@undp.org (Olga Crivoliubic, Managerul Proiectului “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”).

Solicitanții se vor asigura că au primit un mesaj de confirmare după depunerea ofertelor având în vedere restricțiile existente privind dimensiunea fișierului (10 MB). PNUD nu este responsabil pentru cererile pentru care nu a fost emisă o confirmare de primire.

Propunerile de proiect incomplete nu vor fi examinate.

Orice întrebări de clarificare vor fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:
Stela Pavlov (Coordonator de Granturi Mici), e-mail: steluta_pavlov@yahoo.com cu copie
Olga Crivoliubic (Manager de Proiect), e-mail: olga.crivoliubic@undp.org


Toate întrebările de clarificare și răspunsurile ce țin de procesul de aplicare vor fi publicate pe pagina web a PNUD Moldova http://www.undp.md/tenders/index.shtml aferentă respectivului concurs de granturi.

 

Termenul limită de depunere a Propunerilor de Proiect este 5 iulie 2019, ora 14:00 (ora locală a Moldovei).

 

Regulile și procedurile aferente procesului de depunere a dosarelor, selectare și implementare a  ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” sunt descrise în Ghidul de Aplicare.

 

SESIUNI DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE PENTRU SOLICITANȚI

Echipa proiectului “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”,  în colaborare cu CNA, va organiza 4 sesiuni de informare pentru ONG/OSC-urile interesate pentru a adresa întrebările finale legate de procedura de aplicare și/sau de conținutul Propunerilor de Proiect. Reprezentații entităților care intenționează să aplice la ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”, sunt invitați să participe la una din sesiunile de informare și instruire, conform orarului de mai jos:

Chișinău – 24 iunie 2019, ora 10:00. Locaţia va fi anunţată ulterior pe pagina web a PNUD Moldova, aceasta fiind comunicată şi organizaţiilor care vor confirma participarea;

Bălţi - 25 iunie 2019, ora 10:00. Locaţia va fi anunţată ulterior pe pagina web a PNUD Moldova, aceasta fiind comunicată şi organizaţiilor care vor confirma participarea;

Comrat – 26 iunie 2019, ora 11:00. Locaţia va fi anunţată ulterior pe pagina web a PNUD Moldova, aceasta fiind comunicată şi organizaţiilor care vor confirma participarea;

Chișinău – 27 iunie 2019, ora 10:00. Locaţia va fi anunţată ulterior pe pagina web a PNUD Moldova, aceasta fiind comunicată şi organizaţiilor care vor confirma participarea.

Pentru participare la una din sesiunile de informare și instruire, reprezentanții entităților care intenționează să aplice la Programului de Granturi Mici, vor putea beneficia de rambursarea  cheltuielilor de transport pentru deplasare până la și de la locul desfășurării sesiunii de informare și instruire în baza biletului de călătorie.

Toți solicitanții interesați sunt rugați să confirme participarea dnei Stela Pavlov la adresa de e-mail steluta_pavlov@yahoo.com (ori la numărul de telefon +37360366106), până la data de 21 iunie 2019, ora 16:00 (ora locală a Moldovei).

 

______________________________________________________________________________

 

ОБЗОР

Проект ПРООН в Молдове «Борьба с коррупцией путем повышения неподкупности в Молдове», в партнерстве с Национальным Центром по Борьбе с Коррупцией (НЦБК), объявляет Конкурс заявок для «ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ – Мониторинг Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) посредством альтернативного мониторинга отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией».

Целевая задача «Программы Малых Грантов – Мониторинг Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) посредством альтернативного мониторинга отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией» является внедрение и совместный мониторинг Национальной стратегии по Неподкупности и борьбе с коррупцией (НСНБК), а также стимулирование и поддержка участия гражданского общества в деятельности по предупреждению коррупции с целью поддержки разработки альтернативных мониторинговых отчетов о внедрения НСНБК, в соответствии с Руководством для заявителей.

Мероприятия по мониторингу в рамках проекта будут проводиться в период с июля 2019 года по февраль 2020 года, а период мониторинга для местных планов действий по борьбе с коррупцией и отраслевых планов действий по борьбе с коррупцией охватит период с января по декабрь 2019 года.

Временные рамки проектов охватывают период с июля 2019 по февраль 2020 года.

Максимальная сумма, которая может быть запрошена в рамках проектных предложений, не должна превышать 10 000 долларов США для проектных предложений по мониторингу местных планов действий по борьбе с коррупцией и 15 000 долларов США по проектным предложениям для мониторинга отраслевых планов действий по борьбе с коррупцией.

Бланк заявки и Руководство для заявителей размещены на Веб-сайте ПРООН в Молдове: http://www.undp.md/tenders/index/shtml. Эти документы можно также получить, отправив запрос г-же Стелла Павлова, по адресу: steluta_pavlov@yahoo.com.

ПАКЕТ ЗАЯВКИ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Бланк заявки (включающий запрошенную сумму бюджета и график проведения мероприятий), заполненный на английском, румынском или русском языках. Бланки, заполненные вручную, не принимаются;

Копию Сертификата о регистрации, доказывающее, что заявитель является зарегистрированным юридическим лицом;

Соглашение о партнерстве, в соответствующих случаях, подписанную сторонами;

Резюме руководителя проекта и членов команды, вовлеченных в процесс осуществления проекта (составленные в одинаковом формате для всей команды);

Краткое описание предыдущей соответствующей деятельности заявителя (включая рекомендательные письма от других доноров, исследования, отчеты, другие соответствующие материалы/информации), чтобы продемонстрировать опыт и возможность внедрить Проект в соответствии с требованиями Программы Малых Грантов;

Прочие соответствующие материалы, которые повышают доверие к заявителю и дополняют информацию, представленную в главе «Обоснование проекта».

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предложения могут быть представлены только в электронном виде по следующему адресу: olga.crivoliubic@undp.org (Ольга Криволюбик, Менеджер Проекта «Борьба с коррупцией путем повышения неподкупности в Молдове»).

Заявители должны убедиться, что получили сообщение подтверждающее получение предложений (заявки на малый грант) с учетом существующих ограничений на размер файла (10 МБ). ПРООН не несет ответственности за заявки, по которым не было получено подтверждение получения.

Неполные заявки не будут рассматриваться.

Любые уточняющие вопросы следует направлять по электронной почте по адресу:
Стелла Павлова (Координатор Малых Грантов), электронная почта: steluta_pavlov@yahoo.com с копией

Ольга Криволюбик (Менеджер Проекта), электронная почта: olga.crivoliubic@undp.org

Все уточняющие вопросы и ответы, связанные с процессом подачи заявок, будут опубликованы на веб-сайте ПРООН в Молдове http://www.undp.md/tenders/index.shtml на странице соответствующего  конкурса грантов.

 

Срок представления предложений: 5 июля 2019 г., в 14:00 (по местному времени Молдовы).

 

Правила и процедуры, направляющие процесс представления, отбора и внедрения Программы Малых Грантов - Мониторинг Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) посредством альтернативного мониторинга отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией, доступны в Руководстве для заявителей.

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕССИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Проект ПРООН в Молдове «Борьба с коррупцией путем повышения неподкупности в Молдове», в сотрудничестве с представителями НЦБК, организует 4 информационные/обучающие сессии для заинтересованных НПО/ОГО, чтобы задать заключительные вопросы, связанные с процедурой подачи заявления и/или по содержанию проектных предложений. Представители организаций, которые намереваются подать заявку на Программу малых грантов - «Мониторинг Национальной стратегии по неподкупности т борьбе с коррупцией путем разработки альтернативных мониторинговых отчетов отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией», приглашены принять участие в одной из информационных сессий, согласно следующему графику:

г. Кишинев - 24 июня 2019 г. в 10:00 ч. Место проведения тренинга будет объявлено позже на Веб-сайте ПРООН и сообщено организациям, подтвердившим свое участие.

г. Бельцы - 25 июня мая 2019 г. в 11:00 ч. Место проведения тренинга будет объявлено позже на Веб-сайте ПРООН и сообщено организациям, подтвердившим свое участие.

г. Комрат - 26 июня 2019 г. в 10:00 ч. Место проведения тренинга будет объявлено позже на Веб-сайте ПРООН и сообщено организациям, подтвердившим свое участие.

г. Кишинев - 27 июня 2019 г. в 10:00 ч. Место проведения тренинга будет объявлено позже на Веб-сайте ПРООН и сообщено организациям, подтвердившим свое участие.

Для участия в одной из информационных/обучающих сессий представители организаций, намеревающихся подать заявку на Программу малых грантов, будут иметь право на возмещение транспортных расходов на поездку до и от места проведения информационной/обучающей сессии на основании проездного билета.

Все заинтересованные заявители должны подтвердить свое участие г-же Стеле Павлов до 21 июня 2019 года, 16:00 ч. (по местному времени) по следующему адресу электронной почты: steluta_pavlov@yahoo.com или по телефону +37360366106.

UPDATE: Q&A as of 01/07/2019 are now published.

Contacts:
Ms. Olga Crivoliubic, e-mail: olga.crivoliubic@undp.org

Supporting documents:

Application form (in English)
Formular de aplicare (in Romana)
Форма заявки (на Русском)
Application guide (in English)
Clarification Questions and Answers as of 01 July 2017
Ghidul aplicantului (in Romana)
Руководство для заявителей (на Русском)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.