Title: Concurs de selectare a ONG-urilor locale-partenere din regiunea transnistreană.

Reg. no.: EoI17/01521

Launch date: 18 May 2017, 10:08 (GMT+2:00)

Deadline: 07 June 2017, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

“Programul comun ONU pentru susținerea drepturilor omului pe malul stâng al Nistrului” (2016 - 2018), incluzând componenta nr. 2 "Consolidarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor" este implementat de PNUD Moldova și finanțat de Guvernul Suediei.

Principalele sarcini ale proiectului sunt: sporirea protecției  victimelor și a potențialelor victime ale traficului de ființe umane și violenței în familie, atât prin consolidarea serviciilor sociale create, cât și prin sporirea conștientizării publice în vederea  prevenirii și combaterii cazurilor de violență în familie și/sau de trafic de persoane.

Proiectul își propune să abordeze atât efectele cat și cauzele violenței în familie: Deoarece violența în familie tinde să rămână o problemă ascunsă și gravă în regiune, există necesitatea de a demara o campanie de sensibilizare și conștientizare în rândul publicului larg, prin intermediul rețelelor de socializare. Comunicarea prin rețelele de sociale este tot mai frecventă și accesibilă și permite o mai bună interacțiune cu publicul, având ca efect un grad de conștientizare și organizare mult mai mare a oamenilor.

În scopul realizării acestei sarcini, proiectul “Programul comun ONU pentru susținerea drepturilor omului pe malul stâng al Nistrului” anunță Colectarea cererilor de exprimare a interesului printre ONG-urile locale din regiunea Transnistreană; organizațiile selectate vor fi responsabile de implementarea unei campanii locale de informare prin intermediul rețelelor de socializare. Proiectul va susține până la 5 ONG-uri locale, câte unul pentru Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Râbnița și Slobozia și care vor elabora si implementa o campanie de informare locală, prin intermediul rețelelor de socializare. La acest concurs pot participa și ONG-uri care nu sunt rezidenți ale acestor zone, dar au colaboratori și/sau potențial de a desfășura activitatea în acea arie.

ONG-urile partenere urmează să fie în măsură să pună în aplicare proiectul, și să creeze parteneriate cu donatori, finanțatori, alte organizații non-guvernamentale, administrația locală și comunitatea de afaceri.

Colectarea cererilor este deschisă pentru ONG-uri din regiunea transnistreană.

Regulile și procedura de aplicare a cererilor și selectarea unui partener local pot fi consultate în Ghidul solicitantului.

Data limită de depunere a ofertelor: miercuri, 07 iunie 2017 ora 16:00 (ora locală a Moldovei).

Actele pot fi expediate fie prin e-mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul "Local-Campaign-NGOs-2017", sau prin poștă, sau prezentate personal, în plic sigilat (cu mențiunea "Local-Campaign-NGOs-2017") la adresa: PNUD Moldova, str. 31 August 1989, nr. 131, Chișinău, Republica Moldova, MD-2012. În atenția: Registry Office/Procurement.

Cererile expediate prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile expediate prin e-mail nu trebuie să depăşească 5 MB. Cererile mai mari de 5 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “partea x din y” pe lângă menţiunea din anunţ şi din setul de documente pentru solicitare. Toate cererile depuse în format electronic vor primi un mesaj automat de confirmare a recepționării de la tenders-Moldova@undp.org. Dacă nu primiţi acest mesaj de confirmare prin e-mail, Vă rugăm să contactaţi Oficiul PNUD Moldova la nr. de tel. +373-22-220045. Cererile primite după termenul limită vor fi respinse. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-l contactaţi telefonic pe dl Vitalie Frecăuțeanu la nr. +373 (0) 22 839 -861 sau prin e-mail: vitalie.frecauteanu@undp.org.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

“Совместная программа ООН по поддержке прав человека на левом берегу Днестра” (2016 - 2018 годы), которая включает компонент «Укрепление гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин», финансируется правительством Швеции и реализуется ПРООН Молдова.

Основными задачами проекта являются усовершенствование мер защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми и бытового насилия, как путем укрепления созданных социальных услуг, так и через повышение уровня информированности общественности в целях предупреждения и пресечения случаев насилия в семье и / или незаконной торговли людьми.

Проект направлен на решение проблем, связанных с причинами и последствиями насилия. Так как в регионе, бытовое насилие является серьезной и скрытой проблемой, появилась необходимость начать кампанию по информированию и осведомленности общественности через социальные сети. Связь через социальные сети становится все более частым и доступным, позволяя лучше взаимодействовать с общественностью, таким образом обеспечивая большую осведомленность людей.

Для достижения этой задачи, "Объединенная программа ООН по поддержке прав человека на левобережье" объявляет Сбор заявлений о выражении интереса к участию в отборе местных НПО в Приднестровском регионе. Отобранные организации будут нести ответственность за реализацию локальной информационной кампании через социальные сети. Проект будет поддерживать до пяти местных НПО, по одной для Григориополя, Дубоссар, Каменки, Рыбница и Слободзея и которые будут разрабатывать и осуществлять локальную информационную кампанию через социальные сети. В конкурсе могут участвовать и НПО, не являющиеся резидентами вышеназванных населенных пунктов, но имеющие сотрудников и/или возможность осуществлять деятельность в данной зоне.

Партнерские неправительственные организации должны быть способны внедрить проект, а также создавать партнерские отношения с донорами, грантодателями, другими неправительственными организациями, местной администрацией и деловым сообществом.

Сбор заявлений открыт для неправительственных организаций из Приднестровского региона. Правила и процедуры для подачи заявления и отбора местного партнера можно найти в Руководстве участника.

Крайний срок подачи предложений: среда, 07-го июня 2017 г.,16.00.

Документы можно послать либо по электронной почте на:  tenders-Moldova@undp.org с заголовком “Local-Campaign-NGOs-2017”, либо по почте, либо их можно доставить лично в запечатанном конверте (с пометкойLocal-Campaign-NGOs-2017”) по следующему адресу: ПРООН Молдова, 131, ул. 31 August 1989, MD-2012, Кишинев, Республика Молдова. Вниманию: Registry Office/Procurement.

Заявления, присланные по факсу, не принимаются. Неполные заявления не рассматриваются. Заявления, присланные по электронной почте, не должны превышать 5 MB в размере. Заявления больше, чем 5 MB, должны быть разбиты на несколько сообщений, в каждом из которых должно быть указание – «часть x из y», помимо маркировки “Local-Campaign-NGOs-2017” и необходимых документов. На все электронные представления заявлений дается автоматический ответ от tenders-Moldova@undp.org. Если вы не получили подтверждение по электронной почте, пожалуйста, обратитесь в Регистрационный отдел ПРООН Молдова по телефону +373-22-220045. Заявления, полученные после истечения срока, будут отклонены. За дополнительной информацией по процедуре подачи заявлений, пожалуйста, обращайтесь к Виталие Фрекэуцану по тел: (+373) 022-839-861 или по электронной почте: vitalie.frecauteanu@undp.org .

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

  1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement
  2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Mr. Vitalie Frecauteanu,

Supporting documents:

Apel Program de Granturi
Formular de aplicare
Formular de evaluare
Ghidul aplicantului
Letter of invitation
Model buget
Model_Grafic activitati
Заявка
Объявление программы грантов
Расписание мероприятий
Руководство для заявителей
Форма бюджета
Форма оценки

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.