Title: Apel de selectare a 6 ONG-ri de mediul pentru Programul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale în cadrul Proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” / Kонкурс по отбору 6 экологических НПО для Программы развития организационного потенциала.

Reg. no.: EoI20/02073

Launch date: 07 July 2020, 14:08 (GMT+2:00)

Deadline: 31 July 2020, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 10 August 2020, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Services;Training & Education Services


Overview:

Context

Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” este un proiect finanțat de Suedia și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în perioada martie 2020 - martie 2023.

Principalii beneficiari ai Proiectului sunt ONG-uri, gospodării conduse de femei, femei-antreprenoare, APL-urile din raioanele țintă Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană.

Obiectivul proiectului este de a construi comunități inclusive, durabile și rezistente și de a crea un mediu favorabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor. Obiectivul proiectului va fi atins prin intermediul a patru rezultate:

Activități-cheie ale Proiectului:

  • Proiectul va oferi asistență financiară, tehnică și informațională pentru 30 de comunități, peste 60 de gospodării și, cel puțin, 10 întreprinderi conduse de femei în vederea consolidării capacităților lor de adaptare la schimbările climatice și dezvoltării activităților generatoare de venituri, durabile și rezistente la schimbarea climei.
  • Autoritățile publice locale vor beneficia de asistență pentru dezvoltarea capacităților și integrarea măsurilor de protecție a mediului și de adaptare la schimbările climatice, precum și a dimensiunii de gen în planurile de dezvoltare locală.
  • Cu ajutorul proiectului, ONG-urile, în special cele din regiunile-țintă, își vor consolida capacitățile și vor oferi autorităților locale și femeilor expertiza necesară în domeniul rezistenței la schimbările climatice, gestionării riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile, cu integrarea dimensiunii de gen.
  • Practicile și modelele de afaceri durabile și rezistente la schimbările climatice vor fi implementate de gospodăriile conduse de femei, producătoarele agricole și comunități.
  • Bunele practici vor fi diseminate și replicate și în afara celor 30 de localități de activitate a proiectului.

Despre Programul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale a ONG-urilor de Mediu

PNUD Moldova/Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” lansează un concurs pentru selectarea a 6 ONG-uri de mediu, care vor beneficia de un Progam de Dezvoltare a Capacităților Instituționale. Domeniile principale ale Programului sunt: 1) managementul proiectului; 2) abilitățile și resursele tehnice; 3) managementul financiar și controalele interne; 4) abilitățile administrative în domeniul achizițiilor și angajării. Activitățile vor fi implementare de o companie internațională specializată în consolidarea capacităților instituționale ale ONG-lor.

În mod special sunt încurajate să aplicare ONG-urile de mediu din raioanele și regiunile țintă ale Proiectului.

Formularul de Exprimare a Interesului cu documentele aferente enumerate în Ghidul de Aplicare trebuie expediat în format electronic la adresa de e-mail: tatiana.craciun@undp.org cu următorul text în titlul mesajului: ”Concurs pentru selectarea ONG-lor de mediu” până la 31 iulie 2020, ora 16.00.

Informații și detalii privind criteriile de eligibilitate și procesul de selectare a ONG-lor sunt prezentate în Ghidul de Aplicare.

Sesiuni de informare

La data de 14 iulie, 2020 ora 10:00 (în limba română) și 15 iulie, 2020 ora 10:00 (în limba rusă) vor fi organizate sesiuni de informare on-line pentru ONG-le care intenționează să participe la Programul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale. Sesiunea are drep scop de a informa în detaliu organizațiile interesate despre scopul Programului, condițiile de participare și a oferi răspunsuri la întrebări ce țin de modalitatea de aplicare la Program. Pentru a participa la sesiunile de informare on-line, doritorii sunt rugați să-și confirme prezența la adresa de e-mail: tatiana.craciun@undp.org  sau la numarul de tel.: +373 686 80525.

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Контекст

Проект «Надежные и устойчивые к изменению климата сообщества через расширение прав и возможностей женщин» - это проект, финансируемый Швецией и реализуемый Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН в Молдове) в периоде март 2020 года - март 2023 года.

Основными бенефициарами проекта являются НПО, домохозяйства, возглавляемые женщинами, женщины-предприниматели, МОПУ в целевых районах Ниспорень, Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия и приднестровский регион.

Целью проекта является создание инклюзивных, долгосрочных и стойких сообществ и создание благоприятных условий для расширения экономических, социальных и образовательных возможностей женщин.

Основные виды деятельности проекта:

  • Проект предоставит финансовую, техническую и информационную помощь 30 селам, более 60 женщин возглавляющими домашние хозяйства и по крайней мере 10 женщинами -производителями, в целях укрепления их способности адаптироваться к изменению климата и развития виды деятельности приносящих доход и устойчивых к изменению климата.
  • Местные органы государственной власти получат помощь для развития потенциала и интеграции мер по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата, а также гендерного равенства в местные планы развития.
  • В рамках проекта НПО, особенно в целевых регионах, укрепят свой потенциал и предоставят местным органам власти и женщинам необходимые экспертные знания в области устойчивости к изменению климата, управления рисками стихийных бедствий и устойчивого развития с учетом гендерного аспекта.
  • Устойчивые деловые практики и модели к изменению климата будут внедряться женщинами возглавляющими домашние хозяйства, женщинами сельскохозяйственными производителями и селами.
  • Успешные полученные опыты будут распространяться и приниматься и за пределами 30 сел-бенефициары в рамках деятельности проекта.

О Программе развития развития организационного потенциала экологических НПО

 

ПРООН в Молдове / Проект « Надежные и устойчивые к изменению климата сообщества через расширение прав и возможностей женщин»», объявляет конкурс отборa 6 экологических НПО в области окружающей среды, которые станут выгодополучателями Программы развития организационного потенциала. Основными направлениями деятельности Программы являются: 1) управление проектом; 2) технические навыки и ресурсы; 3) финансовое управление и внутренний контроль; 4) административные навыки в области закупок и найма персонала. Программа будет реализована международной компанией, специализирующейся на наращивании институционального потенциала НПО.

 

Формуляр заявки и необходимые документы перечисленные в Руководстве по применению для Программы развития организационного потенциала должены быть отправлены в электронном виде на следующий адрес электронной почты: tatiana.craciun@undp.org со следующим текстом в заголовке сообщения: "Конкурс для отбора НПО из области окружающей среды" до 31 июля 2020 года в 16.00.

Информация и подробности о критериях и процессе отбора НПО представлены в Руководстве по применению.

Информационные сессии

14 июля 2020 года в 10:00 (на румынском языке) и 15 июля 2020 года в 10:00 (на русском языке) будут организованы онлайн-информационные сессии для НПО, которые намеревают участвовать в Программе развития организационного потенциала. В рамках сессий, заинтересованным организациям будет предоставлена подробная информация о целях Программы, условиях участия и даст ответы на вопросы как заполнять заявку на участья в конкурсе. Для участия в онлайн-информационных сессиях всем желающим предлагается подтвердить свое присутствие по адресу электронной почты: tatiana.craciun@undp.org или по телефону: +373 686 80525.

Sesiunile de informare cu privire la condițiile și modul de desfășurare a concursului, în limbile română și rusă: https://www.youtube.com/watch?v=p_x7e--j3ME&t=88s;  https://www.youtube.com/watch?v=aO5_kqeWT3c
 
UPDATE 17/07/2020: information sessions are now published.

 

Contacts:
Ms. Tatiana Craciun, e-mail: tatiana.craciun@undp.org

Supporting documents:

FORMULAR DE EXPRIMARE A INTERESULUI
Ghid de aplicare
Letter of invitation
Руководство для участья
ФОРМУЛЯР ВЫРАЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.