Title: EU-CBM: Grant competition for innovative cross-river initiatives for a resilient business environment .

Reg. no.: EoI20/02118

Launch date: 04 September 2020, 16:18 (GMT+2:00)

Deadline: 02 October 2020, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

În atenția părților interesate:

Programul Uniunii Europene - Măsuri de Promovare a Încrederii (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, anunță lansarea unui nou concurs de granturi pentru inițiative inovative de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru un mediu de afaceri mai rezilient la crize. Organizațiile interesate pot depune cererile și propunerile de proiect, având în vedere că toate activitățile urmează să se desfășoare în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2021. Participanții la concurs pot solicita granturi în valoare de maxim 40’000 Euro. Contribuțiile proprii din partea agenților economici sau a organizațiilor de suport în afaceri participante, sunt încurajate.

Ca răspuns la noile adaptări prioritare necesare în contextul unei digitalizări accelerate a mediului de afaceri, fondurile au fost realocate pentru a oferi subvenții pentru cel puțin 3 proiecte de parteneriat de pe ambele maluri ale râului Nistru, menite să soluționeze unele probleme actuale ale actorilor grupului țintă din mediul de afaceri (IMMMuri) pe ambele maluri ale râului Nistru.

Propunerile de proiect vor fi depuse de parteneriate de cooperare constituite din cel puțin 2 organizații - Organizațiile non-profit sau neguvernamentale înregistrate (asociațiile de afaceri, asociațiile obștești, uniunile de producători, asociațiile angajatorilor, camerele de comerț, parteneriatele non-comerciale, etc.), și un agent economic, care va dezvolta sau adapta soluția de business pentru IMMMuri de pe ambele maluri ale Nistrului și să îi ajute să abordeze cel puțin una dintre provocările accentuate de pandemie, cum ar fi : accesul restricționat la materiile prime sau diversificarea scăzută a furnizorilor, rețelele de distribuție subminate, lipsa unei piețe competitive pentru operatorii logistici (transport), instrumente de plată nedezvoltate B2B, precum și mijloace de onorare a obligațiilor fiscale de raportare de la distanță, optimizarea instrumentelor de lucru la distanță sau elaborarea de noi reglementări interne în domeniul resurselor umane.

Acest concurs este deschis ideilor de proiect inovative, care vor avea un impact sporit asupra diferitor sectoare ale economiei pe ambele maluri, care au drept scop soluționarea problemelor de bază pentru dezvoltarea afacerilor în respectivele domenii, având un impact pozitiv asupra unui număr semnificativ de potențiali beneficiari, în special asupra IMMM-urilor prin digitalizarea proceselor lor și a interacțiunii cu autoritățile publice locale, instituțiile statului, furnizorii, etc. Activitățile cuprinse în propunerea de proiect vor permite oamenilor de afaceri de pe ambele maluri să coopereze și să beneficieze de schimburi economice peste Nistru în noile condiții de lucru ca urmare a crizei provocate de COVID-19, fiind susținuți de membrii platformelor business în domeniile de interes reciproc.

Programul EU-CBM V va organiza o întrunire online pentru informarea participanților, pe data de 15 septembrie 2020, ora 11.00, pe platforma ZOOM. Potențialii aplicați sunt rugați sa se înregistreze prin formularul ce urmează https://bit.ly/3hbz5Ng.

Termenul limită pentru depunerea cererilor cu propunerile de proiect este 2 octombrie 2020, ora locală 16.00, la adresele electronice elena.cabac@undp.org și vladimir.paraschiv@undp.org

Marcați in subiectul mesajului: PNUD Moldova/Oficiul Procurări "EoI20/02118: Innovative Cross-Border Initiatives for a Resilient Business Environment".

Pentru o informație mai detaliată despre condițiile de participare accesați ghidul pentru solicitanți anexat mai jos.

 

Вниманию заинтересованных лиц:

Программа «Европейского Союза - Меры по укреплению доверия» (EU-CBM V), которая финансируется Европейским Союзом и осуществляется ПРООН в Молдове, объявляет о запуске нового конкурса грантов для инновационных инициатив, направленные на создание более устойчивой к кризисам бизнес-среды на обоих берегах Днестра. Заинтересованные организации могут подать свои заявки и проектные предложения, учитывая, что все мероприятия должны проводиться в период с ноября 2020-го года по ноябрь 2021-го года. Заявители могут рассчитывать на грантовую поддержку до 40’000 Евро. Приветствуются собственные взносы участвующих экономических операторов или организаций по поддержки бизнеса.

В ответ на новую приоритетную адаптацию, необходимую в контексте ускоренной цифровизации деловой среды, средства были перераспределены для предоставления грантов как минимум для 3 проектов для решения некоторых текущих проблем целевой группы, субъектов бизнеса (МСП) на обоих берегах Днестра.

Предложения по проектам будут представлены партнерствами по сотрудничеству состоящими как минимум из 2 организаций  - бизнес-ассоциациями, общественными ассоциациями, союзами производителей, ассоциациями работодателей, торговыми палатами, некоммерческими партнерствами, отраслевые ассоциации, и т. д., и экономический агент, который будет разрабатывать или адаптировать бизнес-решение для малого и среднего бизнеса на обоих берегах Днестра, чтобы помочь им решить хотя бы одну из проблем усиленных пандемией: ограниченный доступ к сырью или низкая диверсификация поставщиков, нарушенные сети сбыта, отсутствие конкурентного рынка для логистических операторов (транспорт), неразвитые платежные инструменты B2B, а также средства для удаленного предоставления отчетности и выполнения налоговых обязательств, оптимизация инструментов удаленной работы или разработка новых внутренних правил управления персоналом.

Этот конкурс открыт для проектных идей, которые окажут существенное влияние на различные сектора экономики обоих берегов, с целью решения основных проблем развития бизнеса в соответствующих областях, что окажет положительное влияние на значительное число потенциальных бенефициаров, особенно на малых и средних предприятиях, путём дигитализации их процессов и взаимодействия с местными публичными властями, государственными учреждениями, поставщиками и т. д. Мероприятия, включенные в проектное предложение, позволят предпринимателям с обоих берегов сотрудничать и извлекать выгоду из экономических взаимоотношений в новых условиях труда, в результате кризиса вызванного COVID-19, при поддержке участников бизнес-площадок в областях, представляющих взаимный интерес.

Программа EU-CBM V проведет одну онлайн встречу для информирования участников 15-го сентября 2020, начиная с 11.00, на платформе ZOOM. Потенциальным соискателям предлагается зарегистрироваться, используя форму - https://bit.ly/3hbz5Ng.

Крайним сроком подачи заявок является 2-ое октября 2020 года, 16:00 по местному времени, на электронные адреса: elena.cabac@undp.org и vladimir.paraschiv@undp.org

В теме сообщения должно быть указано: ПРООН в Молдове / Отдел закупок «EoI19 / 02118: Инновационные инициативы для создания устойчивой деловой среды».

Подробная информация описана в прилагаемом ниже руководстве для соискателей.

 

UPDATE 29/09/2020: UNDP Moldova is hereby publishing the Questions & Answers as of 29th September.

Supporting documents:

!Letter of Invitation
ENG-Applicants' Guide_Business Solutions
RO-Applicants' Guide_Business Solutions
RU-Руководство заявителя
ENG-Annex 1 Application Form
ENG-Annex 2 Project Proposal
ENG-Annex 3 Budget Template
Qs&As as of 29/09/2020
RO-Anexa 1- Formularul de Aplicare
RO-Anexa_2_Propunerea_de_Proiect
RO-Anexa_3_Sablon_Buget
RU-Пр.1_Форма_заявки
RU-Пр.2_Проектное_предложение
RU-Пр.3_Модель_бюджета

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.