Title: AdTrade_Programul De Susținere A Întreprinderilor Micro, Mici Și Mijlocii / AdTrade_Программа Поддержки Бизнеса.

Reg. no.: EoI23/02681

Launch date: 17 May 2023, 18:09 (GMT+2:00)

Deadline: 18 June 2023, 23:59 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul PNUD/AdTrade ajută întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMMM) în dezvoltarea și creșterea potențialului de export. În 2020, 36 de ÎMM au primit sprijin financiar, ceea ce i-a ajutat să-și înceapă propria afacere, iar pentru companiile existente să-și extindă capacitățile de producție, să diversifice activitățile și să devină mai competitive.

Scopul proiectului este de a stimula dezvoltarea și extinderea întreprinderilor mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi și creșterea potențialului celor existente.

Pe ambele maluri ale Nistrului există numeroase probleme actuale cu care se confruntă IMM în ultimii ani: multiplele crize ce generează restricții privind livrările materiei prime și logistica vamală, dificultățile legate de eficiența energetică a întreprinderilor, care agravează situația deja dificilă a sectorului IMMM.

Deși IMMMurile au potențial de creștere și pot lansa produse / servicii noi, cu avantaje competitive semnificative, inclusiv pentru piețele Uniunii Europene, impactul lor asupra economiei este încă mic sau chiar nesemnificativ în cazul malului stâng. Întreprinderile din sectoarele: IT, agricultură, vinificație, turism, industria ușoară, companii care promovează surse alternative de energie; demonstrează capacitatea de a genera valoare adăugată mare, creând locuri permanente de muncă, dezvoltând sinergii cu sectoare conexe.

Implementarea tehnologiilor și soluțiilor energetice eficiente, modernizarea și inovarea echipamentelor, dezvoltarea în afaceri și parteneriatele pot permite afacerilor să reducă costurile de consum energetic, să-și crească competitivitatea produselor/serviciilor, să desfășoare activități economice, dar și să reducă impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul PNUD/AdTrade va sprijini 20 de întreprinderi micro, mici și mijlocii cu sume de până la 15.000 de dolari SUA per companie pe ambele maluri ale Nistrului.

Programul de susținere a IMMM, administrat de Agenția de Inovații și Dezvoltare, implementat de PNUD în cadrul PRoiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), cu susținerea financiară a Suediei și Marii Britanii Moldova, este concentrat pe dezvoltarea companiilor și start-up-urilor promițătoare, în special a celor conduse de femei sau care au un impact pozitiv asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv femei sau migranți întorși (pe malul drept sau stâng al Nistrului).

În cadrul acestui concurs de granturi, vor fi selectate 20 idei de afaceri (proiecte) de pe ambele maluri ale Nistrului, din care vor fi selectate 10 persoane fizice ce intenționează să-și deschidă o afacere și 10 companii existente. Proiectele selectate vor primi un sprijin de până la 15.000 USD fiecare, sub formă de procurări de bunuri (utilaje, instrumente, echipamente de producție etc.), creare de produse IT și, în plus, pot fi incluse și servicii care să ajute la dezvoltarea afacerii (marketing, branding, ambalare etc.). Bugetul total alocat pentru cele 20 de proiecte este de 300.000 USD. De asemenea, timp de 18 luni, beneficiarii vor avea acces la cursuri de formare gratuite și la servicii de mentorat oferite de specialiști practicanți din diferite sectoare, precum și de angajați ai companiilor locale cu rezultate de succes de pe ambele maluri ale Nistrului. Se așteaptă ca fiecare dintre cele 20 de companii beneficiare să creeze cel puțin câte două locuri de muncă permanente, în special pentru persoanele care reprezintă grupurile vulnerabile, femei, refugiați/refugiate și migranți/migrante care s-au întors recent în țară.

Se va acorda prioritate afacerilor care reușesc să demonstreze viabilitatea, durabilitatea, inovația și potențialul de export. Inovațiile sunt încurajate atât în procesele de management, cât și în producție, fiind important să servească la creșterea competitivității produselor/serviciilor oferite.Una din condițiile obligatorii este cofinanțarea a cel puțin 20% din cheltuielile pentru echipamente/servicii pentru dezvoltarea afacerii-proiectului. Această contribuție trebuie acoperită din alte surse decât cele oferite de proiectul AdTrade

În competiție vor fi admise ideile de proiect care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Proiecte depuse și care urmează să fie implementate de persoane juridice cu statut de întreprinderi micro, mici sau mijlocii înregistrate oficial. Prioritatea va fi acordată întreprinderilor micro și mici cu până la 49 de angajați;
 • În cazul persoanelor fizice ce urmează să aplice, cererile pot fi depuse doar de acele persoane fizice care se obligă să înregistreze o întreprindere micro, mică sau mijlocie sau o altă formă de organizare juridică a activității antreprenoriale în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor concursului. Finanțarea va fi oferită doar după înregistarea companiei, adică pe numele persoanei juridice;
 • Proiectele de afaceri care presupun o contribuție de cel puțin 20% din suma solicitată în cererea de finanțare. Toate sursele de finanțare, inclusiv cele acordate sub formă de grant, trebuie să fie clar specificate în formularul de cerere. Contribuția trebuie să fie furnizată în echivalent monetar;
 • Vor fi create cel puțin 2 locuri de muncă permanente, iar prioritatea va fi acordată persoanelor din grupurile vulnerabile, în special femeilor, refugiați/refugiate și migranți/migrante care s-au întors recent în țară;
 • Persoanele juridice care, la momentul depunerii cererii, nu au datorii către bugetul public. Ca dovadă, la solicitarea comisiei, trebuie prezentat un certificat eliberat de autoritatea fiscală;
 • În concurs pot participa întreprinderi (sau viitoare întreprinderi) de pe ambele maluri ale Nistrului, în cazul cererilor de pe malul drept, prioritatea va fi acordată solicitanților din zona de Securitate;
 • Prioritate va fi acordată întreprinderilor care se orienteză spre export, întreprinderea care promovează eficientizarea energetică a întreprinderii și au un consum redus de energie.

Cheltuieli neeligibile:

 • Procurarea de puieți, animale, semințe, autovehicule inclusiv motociclete (excepție fiind tehnica agricolă), produse farmaceutice, echipament medical, orice echipament procurat fără aprobarea prealabilă a Proiectului AdTrade;
 • Cheltuieli pentru ceremonii, petreceri, sărbători și achiziționarea sau producția de băuturi alcoolice, produse din tutun, arme, bunuri de lux, alte bunuri interzise de Regulile ONU, inclusiv cele legate de organizarea jocurilor de noroc;
 • Cheltuieli pentru achiziții sau activități care au fost acoperite anterior din alte surse;
 • Cheltuieli pentru servicii financiare, cum ar fi dobânzile la credite, rambursarea datoriilor de credit și împrumuturi;
 • Cheltuieli pentru impozite și amenzi: astfel de cheltuieli nu pot fi incluse în bugetul proiectului;
 • Achiziții sau evenimente care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor Programului;
 • Obligațiuni și/sau datorii, amenzi și penalități aplicate beneficiarului.

Notă: Fiecare antreprenor/antreprenoare, va putea beneficia de un singur grant, chiar dacă din partea aceleiași companii/ persoane fizice vor fi înaintate mai multe aplicații.

Persoanelor interesate care doresc să participe la sesiunile informative li se oferă posibilitatea să se înregistreze la următorul link: https://forms.gle/hV8u7spMbQJ6coa9A.

Cererea de finanțare, inclusiv Ghidul Solicitantului, este postată pe site-ul Agenției pentru Inovație și Dezvoltare (https://innovation.md/). Aceste documente pot fi obținute și prin solicitarea lor la adresa de e-mail: info@innovation.md.

Cererea de finanțare împreună cu documentele de suport trebuie trimise în format electronic la adresa info@innovation.md și roman.turcan@undp.md până la data de 18 iunie 2023 inclusiv. Subiectul mesajului: Concurs2023/Adtrade.

Cererea de finanțare poate fi completată în limba rusă sau română. Cererile completate manual nu sunt acceptate. Cererea de finanțare trimisă prin alte mijloace nu este acceptată. Cererile incomplete sau trimise după termenul limită nu vor fi luate în considerare. Documentele trimise prin e-mail nu trebuie să depășească 20 MB. Atașamentele mai mari de 20 MB trebuie să fie împărțite în mai multe mesaje, iar în subiectul fiecărui mesaj, în afară de "concurs2023/Adtrade" (vezi mai sus), trebuie să fie specificat "partea X din Y".

Pentru clarificări cu privire la concurs, puteți suna la numărul de telefon +373 69163443 sau 0-533-80988, sau trimite întrebări prin e-mail la adresa info@innovation.md și dorina.ciobanu@undp.org.

Selectarea proiectelor se va baza pe principii de merit, transparență, egalitate și utilizare rațională de fonduri. Evaluarea propunerilor de proiect include două etape:

Etapa I: Verificarea administrativă. În cadrul acestei etape va fi verificată eligibilitatea proiectelor conform criteriilor de eligibilitate de mai sus.

Etapa II: Evaluarea calitativă a proiectelor. Activitățile de evaluare la această etapă sunt realizate de un Comitet de Evaluare în baza criteriilor de evaluare. Proiectele care vor acumula cel mai mare punctaj vor fi recomandate spre finanțare și aprobate de Comitetul de Supraveghere al proiectului AdTrade.

 

***

 

Проект ПРООН / AdTrade помогает микро, малым и средним предприятиям в их становлении и развитии. С 2020 года 36 предпринимателей получили финансовую поддержку, которая помогла создать собственный бизнес, а также уже существующим компаниям расширить производственные мощности, вести внешнеэкономическую деятельность и быть конкурентноспособными.

Цель проекта – стимулирование микро, малых и средних предприятий к развитию и расширению, создание новых предприятий и увеличение потенциала уже существующих.

На двух берегах Днестра существует множество актуальных проблем, с которыми сталкиваются ММСП в последние несколько лет: комплексные кризисы приводящие к ограничениям с поставками, таможенной логистикой, сложности с энергоэффективностью предприятий, которые усугубляют и без того сложное положение ММСП.

Важно отметить, что ММСП имеют потенциал роста и могут запускать новые продукты / услуги со значительными конкурентными преимуществами, в том числе для рынков Европейского Союза, их влияние на экономику по-прежнему невелико или даже незначительно. Предприятия в секторах: ИТ, сельское хозяйство, виноделие, туризм, легкая промышленность и т. д., компании, которые продвигают альтернативные источники энергии; демонстрируют способность генерировать высокую добавленную стоимость, создавая постоянные рабочие места, развивая синергию со смежными секторами.

Внедрение энергоэффективных технологий и решений, модернизация и инновационность оборудования, бизнес обучения и партнерства позволит бизнесу сократить расходы на энергопотребление, повысить конкурентоспособность своих товаров/услуг, вести внешнеэкономическую деятельность и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Учитывая вышесказанное, проект ПРООН / AdTrade поддержит 20 компаний до 15 000 долларов США каждая на обоих берегах Днестра.

Программа поддержки малого бизнеса, администрируемая Агентством инноваций и развития в рамках проекта AdTrade, который финансируется Швецией и Великобританией через ПРООН, сосредоточена на развитии перспективных компаний и стартапов, особенно тех, которыми управляют женщины или которые оказывают положительное влияние на уязвимые группы, включая женщин или вернувшихся мигрантов (на правом или левом берегу).

На основании этого открытого конкурса будут выбраны 20 бизнес-идей (проектов) с двух берегов Днестра, из которых будут выбраны 10 стартапов и 10 действующих компаний. Выбранные проекты получат поддержку в размере до 15 000 долларов США каждый, в виде закупки товаров (производственных машин, инструментов, оборудования и т.д.), создании ИТ продуктов, в дополнении могут быть также включены услуги, которые помогут в развитии бизнеса (маркетинг, брендинг, упаковка и т.д.).    Общий бюджет, выделенный на 20 проектов, составляет 300 000 долларов США. Кроме того, на протяжении 18 месяцев бенефициары получат доступ к бесплатным курсам обучения и к услугам наставничества, которые им будут предоставлены практикующими специалистами из различных секторов, сотрудниками местных компаний с успешными результатами на двух берегах Днестра. В результате ожидается, что каждая из 20 компаний-бенефициаров, создаст не менее двух постоянных рабочих                             мест, особенно для людей, представляющих уязвимые группы, женщин, женщин-беженцев и недавно вернувшихся в страну мигрантов.

Предпочтение отдается тем бизнес - проектам, которые сумеют доказать свою жизнеспособность, устойчивость, инновационность и экспортный потенциал. Поощряются инновации как в процессах управления, так и в производстве, важно, чтобы они служили повышению конкурентоспособности предлагаемых продуктов / услуг.

Обязательное условие – софинансирование не менее 20% расходов на оборудование / услуги на развитие вашего бизнес – проекта. Данный вклад должен покрываться из других источников, помимо тех, которые предлагаются проектом AdTrade.

К участию в конкурсе допускаются бизнес - проекты, которые отвечают следующим критериям отбора:

 • Бизнес - проекты, которые будут реализованы юридическими лицами со статусом: официально зарегистрированных микро, малых или средних предприятий. Приоритет будут иметь микро- и малые предприятия, имеющие до 49 сотрудников;
 • В случае стартапов, заявки могут быть поданы физическими лицами, которые обязуются зарегистрировать микро, малое или среднее предприятие, или другую организационно-правовую форму предпринимательской деятельности в течение 30 дней после объявления результатов конкурса;
 • Бизнес – проекты, которые предполагают вклад не менее 20% от суммы, запрашиваемой в проектной заявке. Все источники финансирования, в том числе за счет средств предоставленного гранта, должны быть четко указаны как в формуляре заявки. Вклад должен быть предоставлен в денежном эквиваленте;
 • Будут созданы, как минимум, 2 постоянных рабочих места, преимущество будет отдано людям из уязвимых групп, преимущественно для женщин, женщин-беженцев и недавно вернувшихся в страну мигрантов;
 • Юридические лица, которые на момент подачи заявления не имеют задолженностей перед публичным бюджетом. В качестве доказательства по запросу комиссии необходимо предъявить свидетельство, выданное налоговым органом;
 • В конкурсе могут участвовать предприятия (или будущие предприятия), с обоих берегов Днестра, в случае заявок с правого берега приоритет будет отдан предприятиям из зоны безопасности;
 • Приоритет будет отдан предприятиям, которые ориентированы на экспорт, предприятиям, которые эффективно продвигают энергосбережение на своих предприятиях и имеют низкий уровень энергопотребления.

 Недопустимые расходы:

 • Приобретение саженцев, животных, семян, автомобилей, включая мотоциклы (кроме сельскохозяйственной техники), фармацевтических препаратов, медицинского оборудования, любого оборудования, приобретенного без предварительного одобрения проекта AdTrade;
 • Расходы на церемонии, вечеринки, торжества, а также на закупку или производство алкогольных напитков, табачных изделий, оружия, предметов роскоши, других запрещенных Правилами ООН товаров, в том числе, связанных с организацией азартных игр;
 • Затраты на закупки или деятельность, которые ранее были покрыты за счет других источников;
 • Расходы на финансовые услуги: такие как проценты по кредитам, погашение задолженности по кредитам и займам;
 • Расходы на налогообложение и штрафы: такие расходы не могут быть включены в бюджет проекта;
 • Закупки или мероприятия, которые не нужны для реализации целей программы;
 • Обязательства и / или долги, штрафы и пеня, применяемые к бенефициару.

Примечание: Каждый предприниматель(-ница) сможет получить только один грант, даже если от одной компании поступит несколько заявлений.

Заинтересованным лицам, которые желают принять участие в информационных сессиях предлагается зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/hV8u7spMbQJ6coa9A

Заявка на финансирование, в том числе Руководство заявителя, размещено на сайте Агентства инноваций и развития (https://innovation.md/). Эти документы также можно получить, направив запрос по электронному адресу: info@innovation.md.

Заявку на финансирование с подтверждающими документами необходимо отправить в электронном виде на адрес info@innovation.md и roman.turcan@undp.org до 18 июня 2023 года включительно. Тема сообщения: concurs2023/Adtrade.

Заявку на финансирование можно заполнить на русском или румынском языках. Заявления, заполненные вручную, не принимаются.

Заявка на финансирование, отправленная любыми другими средствами, не принимается. Неполные или поданные по истечении установленного срока заявки не рассматриваются. Документы, отправленные по электронной почте, не должны превышать 20 МБ. Приложения более 20 МБ должны быть разбиты на несколько сообщений, и в теме каждого сообщения, помимо " concurs2023/Adtrade" (см. выше), необходимо указать "часть X из У".

По поводу разъяснений, касающихся конкурса, можно обратиться по телефону 0-533-80988 или +37369163443, или направив вопрос по электронной почте на адрес info@innovation.md и dorina.ciobanu@undp.org

Проекты отбираются по принципу заслуг, прозрачности, равноправия и рационального использования средств. Оценка проектных предложений проводится в два этапа:

Этап I: административная проверка. На этом этапе проверяется правомочность проектов Агентством Инноваций и Развития в соответствии с вышеуказанными критериями.

Этап II: качественная оценка проектов. Оценочная работа на этом этапе проводится Комитетом по оценке согласно критериям оценки. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, рекомендуются к финансированию и утверждаются Руководящим комитетом AdTrade.

Contacts:
Ms. Dorina Ciobanu, e-mail: dorina.ciobanu@undp.org
Mr. Roman Turcan, e-mail: roman.turcan@undp.org

Supporting documents:

Anexa_1_Formular_de_aplicare_RO
Anexa_2_Previziunile Financiare_Buget_RO
Ghid aplicație concurs finanțare IMM 2023_ RO
Прилoжение 2 - Бизнес_план_Бюджет_RU
Приложение 1 - заявка на финансирование_RU
Руководство для заявителя 2023_RU

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.