<-- Back to Current Competitions list

Title: : AdTrade_Concurs de granturi: Exporturi commune prin inovatii si asociere / Конкурс грантов: Совместный экспорт посредством инноваций и ассоциации / Grant Competition:: Joint exports through innovation and association (AgroExport II)..

Reg. no.: EoI21/02323

Launch date: 21 July 2021, 10:52 (GMT+2:00)

Deadline: 13 August 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 26 August 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD Moldova cu susínerea financiară a Suediei și Marii Britanii Moldova, lansează programul de granturi care va susține financiar cel puțin 2 proiecte de creare a parteneriatelor între producătorii și procesatori de pe ambele maluri ale Nistrului cu un buget de maximum USD 75,000 fiecare. Vor fi admise la concurs proiectele care prezintă dovada interesului  importatorului din UE (rețea de magazine, distribuitor, cumparător etc) privind produsul îmbunătățit al cooperativei urmare a echipamentului/utilajului solicitat. Proiectele selectate vor beneficia de suport financiar pentru procurarea de echipamente și utilaje inovative, care de rând cu cunoștințele și abilitățile oferite de organizația de susținere a afacerilor (asociația profesională de profil, organizația profesională de produs, camere de comerț și industrie, alți prestatori de servicii în afaceri care prin statut nu sunt entități private sau de stat) vor contribui la: 

 1. crearea parteneriatelor între companiile din stânga si dreapta Nistrului cu importatorii/distribuitorii de peste hotare,
 2. dezvoltarea spectrului de servicii prestate de cooperativă prin fortificarea capacitaților de producere, post-recoltare, păstrare, procesare si export a producției agroindustriale,
 1. facilitarea accesului producătorilor sau procesatorilor din stânga Nistrului la oportunitățile oferite de acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte,
 2. crearea noilor locuri de muncă, în special pentru femei și familiile social-vulnerabile
 3. crearea și popularizarea modelelor de business prin care se va demonstra beneficiul cooperării producătorilor și/sau procesatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

În următoarele saptămâni, proiectul AdTrade va organiza sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți despre care vom anunța adițional.

Aplicanții sunt invitați să depună dosarul de participare la adresa email: dumitru.udrea@undp.org și cornelia.panico@undp.org, indicând subiectul mesajului: EOI /Program de Granturi/AgroExport II.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 13 august 2021, ora locală 16:00.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile mai jos.

Sesiunea de informare va fi organizata la data de 02 august, orele 10.00, on-line https://undp.zoom.us/j/84429836228?pwd=ZWpwOVFhUWFIR3pVcDlzL0kvdTBVUT09

* * *

Проект ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и Великобритании запускает программу грантов для оказания финансовой поддержки, по крайней мере 2 проектам по созданию партнерских отношений между производителями и переработчиками с обоих берегов Днестра, с бюджетом до 75 000 долларов США на проект. К конкурсу допускаются проекты, представляющие доказательство заинтересованности  импортера из ЕС (сети магазинов, дистрибьютора, покупателя и т. д.) в продукции улучшенного качества; повышение качества ожидается благодаря покупке станков/оборудования, заявленных в проекте. Отобранные проекты получат финансовую поддержку для приобретения инновационного оборудования, которое, наряду со знаниями и навыками, предоставляемыми организацией по поддержке бизнеса (профильной профессиональной ассоциацией, профессиональной организацией по производству того или иного продукта, торгово-промышленной палатой, другими поставщиками услуг в бизнесе, которые по статусу не являются частными или государственными организациями), будут способствовать: 

 1. налаживанию партнерских отношений между левобережными и правобережными компаниями и зарубежными импортерами/дистрибьюторами,
 2. развитию спектра услуг, предоставляемых кооперативом путем укрепления производственных и послеуборочных мощностей, хранения, переработки и экспорта агропромышленной продукции,
 1. содействие доступу производителей или переработчиков с левого берега Днестра к возможностям, предоставляемым международными соглашениями, к которым присоединилась Республика Молдова,
 2. создание новых рабочих мест, особенно для женщин и социально уязвимых семей,
 3. создание и популяризация бизнес-моделей, с помощью которых будет продемонстрировано преимущество сотрудничества производителей и / или переработчиков с обоих берегов Днестра.

Поданная заявка на участие в конкурсе включает:

В ближайшие недели проект AdTrade проведет информационные сессии для потенциальных соискателей, о которых мы объявим дополнительно.

Комплект заявки на участие в конкурсе отправляется в электронном виде по электронной почте на dumitru.udrea@undp.org и cornelia.panico@undp.org. Тема сообщения: EOI / программа грантов / Агроэкспорт II.

Крайний срок подачи заявки 13 августа 2021, в 16.00 по местному времени.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны ниже.

Информационная сессия будет организована 02 августа, в 10.00 онлайн https://undp.zoom.us/j/84429836228?pwd=ZWpwOVFhUWFIR3pVcDlzL0kvdTBVUT09

* * *

The UNDP project Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) financed by Sweden and the United Kingdom launches the grant program support financially at least 2 projects for creating partnerships between producers and processors from both banks of the Nistru River with a maximum budget of 75,000 USD each. The projects admitted to the call will be those which would submit the proof of interest of the EU importer (store networks, distributors, buyers, etc.) regarding the improved product of the cooperative as a result of the requested equipment/machinery. The selected projects will benefit from financial support for procuring innovative equipment and machinery, that along the knowledge and skills provided by the business support organization (specialized professional association, product professional organization, chamber of commerce and industry, other non-state and non-private business support organizations) will contribute to: 

 1. creating partnerships between companies from the right and left banks of the Nistru River with importers/distributors from abroad,
 2. developing the range of services provided by the cooperative by enhancing the capacities for production, post-harvest, storage, processing, and export of agro-food production,
 1. increasing access for producers and processors from the left bank of the Nistru River to the opportunities provided by the international agreements to which the Republic of Moldova is a part,
 2. creating new jobs, especially for women and socially-vulnerable families
 3. creating and popularizing business models which will show the benefits of cooperation among producers and/or processors from both banks of the Nistru River.

The application shall include:

In the coming weeks, the AdTrade project will organise information sessions for potential applicants that we will announce additionally.

The Application will be sent in electronic format via email at dumitru.udrea@undp.org and cornelia.panico@undp.org before the deadline 13rd of August 2021, 16.00 o’clock local time. Message subject: EOI /Grant Programme/Agro Export II.

The application form, conditions for participation in the competition, as well as criteria for evaluating project proposals are available below.

The information session will be organized online, on 2nd of August, at 10.00 a.m. https://undp.zoom.us/j/84429836228?pwd=ZWpwOVFhUWFIR3pVcDlzL0kvdTBVUT09

Contacts:

Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org

Mr. Dumitru Udrea, e-mail: dumitru.udrea@undp.org

 

Supporting documents:

 

Contacts:
Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org
Mr. Dumitru Udrea, e-mail: dumitru.udrea@undp.org

Supporting documents:

EN - Application Guide for AgroExport
Letter of invitation
RO - Ghidul aplicantului AgroExport
RU - Руководство заявителя Агроэкспорт
EN - Annex no. 1 Application Form
EN - Annex no. 2 Declaration of Association
EN - Annex no. 3 Business Plan (financial forecasts)
RO - Anexa nr. 1 Cerere de finantare
RO - Anexa nr. 2 Declaratia de Asociere
RO - Anexa nr. 3 Business plan (prognoze financiare)
RU - Приложение №1 Заявка на финансирование
RU - Приложение №2 Декларация об ассоциации
RU - Приложение №3 Бизнес план (планирование доходов и расходов)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.