Title: Eol - Concurs pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare ale proiectului „Piețe reziliente și incluzive în Moldova” (PRIM).

Reg. no.: EoI23/02606

Launch date: 24 January 2023, 16:00 (GMT+2:00)

Deadline: 23 February 2023, 23:59 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest


Overview:

Proiect Elveția-PNUD „Piețe reziliente și incluzive în Moldova” (2023-2024) lansează concursul pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare. PRIM susține comunitățile locale să devină mai incluzive și mai dezvoltate, prin facilitarea creării microregiunilor pentru a asigura o economie locală durabilă, cu noi locuri de muncă, implicând atât populația locală, cât și migranții reveniți și refugiații.

Cele 3 microregiuni beneficiare ale proiectului PRIM, selectate în urma acestui concurs, vor fi eligibile pentru un pachet complex de asistență tehnică și financiară pentru a accelera dezvoltarea economic locală în bază de micro-clusterizare, inclusiv asistență financiară de până la 400 mii USD per micro-cluster.

 Dosarul solicitantului va include următoarele:

  • Formularul de propunere (anexat mai jos), completat în limba română sau rusă;
  • Declarația de angajament și parteneriat (anexat mai jos), semnată de către toți partenerii din sectorul privat și public;
  • Materiale relevante pentru completarea propunerii.

Dosarul complet va fi expediat electronic, nu mai târziu de 23 februarie 2023, ora 23:00 către Dorin Toma, manager al proiectului PRIM: dorin.toma@undp.org, în copie Radu Tucan, coordonator al proiectului PRIM: radu.tucan@undp.org, cu titlul „PRIM – Concurs selectare microregiuni”.

Toate detaliile necesare privind concursul de selectare sunt prezentate în Ghidul solicitantului, anexat mai jos.

Proiectul PRIM va organiza 5 (cinci) sesiuni informative pentru potențialii solicitanți, pentru discutarea detaliilor privind obiectivele apelului de propuneri, metodologia proiectului precum și referitor la procedura de depunere a dosarelor.

mun. Chișinău - 31 ianuarie 2023, ora 10:30

mun. Bălți - 02 februarie 2023, ora 10:30

or. Cimișlia - 03 februarie 2023, ora 10:30

mun. Comrat - 07 februarie 2023, ora 10:30

format online - 14 februarie 2023, ora 11:00

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îl contactați pe Radu Tucan la radu.tucan@undp.org / (+373) 62 100 251

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект Швейцария-ПРООН «Устойчивые и инклюзивные рынки в Молдове» (PRIM / 2023–2024) объявляет конкурс на выбор трех микрорегионов-бенефициаров. PRIM поддерживает местные сообщества, чтобы сделать их более инклюзивными и развитыми, способствуя созданию микрорегионов для обеспечения устойчивой местной экономики с новыми рабочими местами, вовлекая местных жителей, а также возвращающихся мигрантов и беженцев.

3 микрорегиона-бенефициара PRIM, отобранные в результате этого конкурса, будут иметь право на получение комплексного пакета технической и финансовой помощи для ускорения местного экономического развития на основе микрокластеров, включая финансовую помощь в размере до 400 тысяч долларов США на микрокластер.

Файл заявителя будет включать следующее:

  • Форма предложения (прилагается ниже), заполненная на румынском или русском языке;
  • Декларация об партнерстве и обязательствах (прилагается ниже), подписанная всеми партнерами из частного и государственного сектора;
  • Сопутствующие материалы для завершения предложения.

Полный файл необходимо отправить в электронном виде не позднее 23 февраля 2023 года, 23:00 Дорину Тома, менеджеру проекта PRIM: dorin.toma@undp.org, а также копию на имя Раду Тукан, координатор проекта PRIM: radu.tucan@undp.org, с заголовком «PRIM – Конкурс по отбору микрорегионов».

Вся необходимая информация о конкурсе изложена в Руководстве для заявителей, которое прилагается ниже.

В рамках проекта PRIM будет организовано 5 (пять) ознакомительных сессий для потенциальных заявителей с целью обсуждения деталей, касающихся целей конкурса, методологии проекта и процедуры подачи предложения/документов.

мун. Кишинэу - 31 января 2023 года, 10:30

мун. Бельцы - 02 февраля 2023 года, 10:30

г. Чимишлия - 03 февраля 2023 года, 10:30

мун. Комрат - 07 февраля 2023 года, 10:30

онлайн - 14 февраля 2023 года, 11:00

 

За более подробной информацией обращайтесь к Раду Тукан по адресу radu.tucan@undp.org / (+373) 62 100 251

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Swiss-PNUD project "Resilient and inclusive markets in Moldova" (2023-2024) launches the competition for the selection of three beneficiary micro-regions. PRIM project will supports local communities to become more inclusive and developed by facilitating the creation of micro-regions to ensure a sustainable local economy with new jobs, involving both the local population and return migrants and refugees.

The 3 beneficiary micro-regions of the PRIM project, selected following this competition, will be eligible for a complex package of technical and financial assistance to accelerate local economic development based on micro-clustering, including financial assistance of up to 400 thousand USD per micro-cluster

The applicant's file will include the following: 

  • The Application Form (attached below), completed in Romanian or Russian;
  • Statement of commitment and partnership (attached below), signed by all partners from the private and public sector;
  • Other relevant materials for completing the proposal.

The complete application set will be sent electronically, no later than February 23, 2023, 23:00 to Dorin Toma, PRIM project Manager: dorin.toma@undp.org, in copy Radu Tucan, PRIM project Officer: radu.tucan@undp.org, with the title "PRIM - Microregion selection contest". 

All the necessary details regarding the selection contest are presented in the Applicant's Guidelines, attached below. 

PRIM Project will conduct 5 (five) information sessions for potential applicants, in order to discuss the details regarding the objectives of the Call for Proposals, the project methodology and the application procedure.

Chișinău - 31 January 2023, at 10:30

mun. Bălți - 02 February 2023, at 10:30

or. Cimișlia - 03 February 2023, at 10:30

mun. Comrat - 07 February 2023, at 10:30

online - 14 February 2023, at 11:00

 

For more details, please contact Radu Tucan at radu.tucan@undp.org / (+373) 62 100 251

 

Contacts:
Mr. Dorin Toma, e-mail: dorin.toma@undp.org
Mr. Radu Tucan, e-mail: radu.tucan@undp.org

Supporting documents:

EN: Statement of commitment and partnership
EN: The Application Form
EN: The Application Guide
Letter of Invitation - En
RO: Declarația de angajament și parteneriat
RO: Formularul de propunere
RO: Ghidul solicitantului
RU: Декларация об партнерстве и обязательствах
RU: Руководство По Подачи Предложений
RU: Форма предложения

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.