<-- Back to Current Competitions list

Title: EU CBM: Small Grants Programme 2022.

Reg. no.: EoI22/02414

Launch date: 25 January 2022, 14:47 (GMT+2:00)

Deadline: 25 February 2022, 18:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 04 March 2022, 18:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

În atenția părților interesate:

Programul Uniunii Europene - Măsuri de Promovare a Încrederii (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, anunță lansarea unui nou concurs in cadrul Programului de Granturi Mici 2022 pentru organizațiile societatii civile, asociații sectoriale sau organizații non-guvernamentale.

Organizațiile interesate pot depune cererile și propunerile de proiect, având în vedere că toate activitățile urmează să se desfășoare în perioada martie 2022 – mai 2023. Participanții la concurs pot solicita granturi în valoare de maxim 20,000 Euro. Contribuțiile proprii din partea aplicanților și a partnerilor, sunt încurajate.

Acest concurs este deschis propunerilor de proiect menite să sporească măsurile de încredere prin soluționarea nevoilor comune a localităților, cu suportul parteneriatelor formate de organizațiile de pe ambele maluri ale râului Nistru. Activitățile tematice recomandate includ, dar nu se limitează la următoarele domenii: sănătate si protectie socială, cultură, protecția mediului, educație, sport și dezvoltare locală.

Propunerile de proiecte ar trebui să vizeze obținerea unor rezultate concrete în rezolvarea problemelor comune prin colaborarea organizațiilor de pe ambele maluri. Vor fi examinate doar cererile care contribuie la dialogul și cooperarea între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, ceea ce este o cerință esențială pentru acest concurs. Va fi considerat un avantaj dacă în cadrul proiectului propus va fi utilizat un obiect de infrastructură socială, renovat sau reconstruit în etapele anterioare ale programului.

Sunt eligibile proiectele depuse de organizații publice nonprofit înregistrate, organizații ale societății civile (ONG) cu experiență în implementarea proiectelor în domeniile listate mai sus.

Programul EU-CBM V va organiza o întrunire online pentru informarea participanților, pe data de 01 februarie 2022, orele 15.00, pe platforma ZOOM. Potențialii aplicanți sunt rugați sa se inregistreze la adresa electronica angela.frunze@undp.org pana pe 01 februarie 2022, orele 12.00.

Termenul limită pentru depunerea cererilor cu propunerile de proiect este 25 februarie 2022, ora locală 18.00, la adresele electronice  angela.frunze@undp.org și vladimir.paraschiv@undp.org

Marcati in subiectul mesajului: EoI-21/02414: CONCURS DE GRANTURI MICI 2022 ÎN CADRUL PROGRAMULUI UE “MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII".

Pentru informație detaliată despre condișiile de participare accesați Ghidul solicitantului anexat mai jos.

Вниманию заинтересованных лиц:

Программа «Европейского союза - Меры по укреплению доверия» (EU-CBM V), которая финансируется Европейским союзом и осуществляется ПРООН в Молдове, объявляет о запуске нового конкурса по набору проектных предложений по Программе Малых грантов 2022 для организаций гражданского общества, ассоциаций и неправительственных организаций.

Заинтересованные организации могут подать свои заявки и проектные предложения, учитывая, что все мероприятия должны проводиться в период с марта 2022-го года по май 2023-го года. Максимальная сумма, которую заявители могут запросить в рамках Программы Малых грантов, составляет 20,000 Евро. Поощряются  дополнительные средства в качестве собственных или партнерских взносов.

Этот конкурс открыт для любых предложений по укреплению доверия, отвечающих потребностям местных общин, которые будут осуществляться в рамках партнерств, организациями с обоих берегов реки Днестр. Рекомендуемые тематические направления деятельности включают, но не ограничиваются следующими областями: здравоохранение и социальная защита, культура, окружающая среда, образование, спорт и развитие местных сообществ.

Проектные предложения должны быть направлены на достижение конкретных результатов в решении общих задач путём сотрудничества организаций с обоих берегов реки Днестр. Будут рассмотрены только те заявки, которые содействуют диалогу и сотрудничеству между общинами с обоих берегов Днестра, что является ключевым требованием для данного конкурса. Будет считаться преимуществом факт использования одного из проектов социальной инфраструктуры, отремонтированный или реконструированный в ходе предыдущих этапов программы.

Программа EU-CBM V проведет одну онлайн встречу для информирования участников, 01-го февраля 2022, начиная с 15.00, на платформе ZOOM. Потенциальным соискателям предлагается зарегистрироваться по электронному адресу angela.frunze@undp.org до 01-го февраля 2022, 12.00.

Крайним сроком подачи заявок является 25-ое февраля 2022 года, 18:00 по местному времени, на электронные адреса: angela.frunze@undp.org  и vladimir.paraschiv@undp.org

В теме сообщения должно быть указано: EoI-21/02414: ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ 2022 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММЫ ЕС «МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ»

Подробная информация описана в прилагаемом ниже Руководстве для заявителя.

 

Supporting documents:

!Letter of Invitation
ENG-Small Grants Application guidelines
RO- Ghidul solicitantului
RO-Anexa 1- Formularul de Solicitare
RO-Anexa 2 Plan de activitati
RO-Anexa 3 Formular Buget
RU- Руководство для заявителя
RU-Приложение 1 - Форма заявки
RU-Приложение 2 - План мероприятий
RU-Приложение 3 - Модель бюджета

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.