Title: EU CBM 5 - GRANTS FOR AUDIOVISUAL CO-PRODUCTIONS.

Reg. no.: EoI19/01987

Launch date: 09 October 2019, 16:31 (GMT+2:00)

Deadline: 31 December 2020, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

În atenția părților interesate:

 

Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (în continuare EU-CBM 5), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, anunță lansarea unui concurs de selectare a circa 25 proiecte spre finanțare în cadrul programului de granturi pentru coproducții audiovizuale.

Instituțiile mass-media, inclusiv casele de producție, de pe ambele maluri ale râului Nistru, sunt îndemnate să înainteze propuneri de proiect pentru elaborarea coproducțiilor audiovizuale. Participanții la concurs pot solicita finanțare în valoare de la 1.000 la 60.000 euro. Contribuțiile solicitanților și a partenerilor de proiecte sunt binevenite.

Diversitatea și tipul materialelor elaborate (Talk-show-uri, transmisiuni în direct, filme documentare, ficțiune, investigații, și multe altele) va fi decisă de autorii propunerilor de proiecte. Și formate noi de conținut pentru piața locală vor fi considerate drept inovații – unul dintre criteriile concursului.

În urma analizării a peste 60 de propuneri de proiect și a selectării a 15 dintre acestea, vă informăm că Programul este interesat să finanțeze sau să cofinanțeze, în continuare, content creativ cum ar fi: filme artistice, animații, Reality-Show-uri, podcasturi, etc.

Puteți vedea lista de proiecte selectate în fișierul denumit „List of projects”, anexat mai jos.

La elaborarea propunerilor de proiect, vă rugăm să țineți cont de faptul că accentuarea diferențelor între maluri nu reflectă întocmai principiile de consolidare a încrederii.

Conținutul propus poate, dar nu neapărat trebuie să se refere la cele două maluri. În acest caz primordială este cooperarea cu o instituție media de pe celălalt mal.

Acoperirea publicului de pe ambele maluri rămâne o condiție obligatorie.

De asemenea, contentul propus trebuie să fie APOLITIC.

Propunerile de proiect pot fi depuse până în decembrie 2020 (concursul va fi activ până fondurile vor fi epuizate). La elaborarea propunerilor de proiect vă rugăm să țineți cont de faptul că termenul limită de implementare va fi octombrie 2021. Proiectele sunt examinate în ordinea în care sunt depuse de către o comisie care întrunește aproximativ o dată la două luni.

La concurs pot participa instituțiile media cu statut diferit: ONG, instituții media private sau publice.

Pentru informație detaliată accesați Ghidul pentru solicitanți anexat mai jos.

Dosarele pot fi depuse în format tipărit sau electronic.

 

 

 

TERMENUL LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA DOSARELOR ESTE 31 DECEMBRIE 2020

Вниманию заинтересованных лиц:

 

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия» (далее EU CBM 5), финансируемая Европейским союзом, внедряемая ПРООН, объявляет о продолжении конкурса по набору около 25 проектов в рамках программы грантов для совместного производства аудиовизуального контента.

СМИ, включая продюсерские дома, с обоих берегов Днестра могут подавать проектные заявки по совместному созданию аудиовизуального контента. Участники конкурса могут подать заявки на получение финансирования в размере от 1 тысячи до 60 тысяч евро. Вклад заявителей и партнеров приветствуется. 

Вид и разнообразие контента (ток-шоу, прямые трансляции, документальные фильмы, художественные фильмы, расследования и т. д.) будут определяться авторами проектных предложений. Новые форматы контента для местного рынка будут рассматриваться как инновации - один из критериев конкурса.

После анализа более 60 проектных предложений и отбора 15 из них мы информируем вас о том, что Программа заинтересована в дальнейшем финансировать или со-финансировать творческий контент: художественные фильмы, анимации, реалити-шоу, подкасты, и т.д.

Вы можете ознакомится со списком отобранных проектов в ниже прикрепленном файле под названием „List of projects”.

При написании проектных предложений просим вас иметь в виду, что акцент на различиях двух берегов не совсем отражает принципы укрепления доверия.

Предлагаемый контент может, но не обязательно должен относиться к двум берегам Днестра. В этом случае сотрудничество с медиа-учреждением другого берега будет иметь первостепенное значение.

Покрытие / вещание на обоих берегах остается обязательным условием.

Производимый контент должен быть АПОЛИТИЧНЫМ.

Заявки можно подавать до декабря 2020 года (конкурс продолжится до израсходования финансовых средств). При написании заявок, просим принять во внимание, что крайний срок внедрения проектов - октябрь 2021 года. Проектные предложения рассматриваются отборочным комитетом в порядке подачи, приблизительно раз в два месяца.

В конкурсе могут принять участие медиа организации с различной юридической формой: некоммерческие, общественные, а также частные учреждения.

С подробной информацией можно ознакомится в ниже прилагаемом руководстве для заявителей.

Вы можете зарегистрировать заявку по электронной почте или в распечатанном виде.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 31 ДЕКАБРЯ 2020

 

Cererile pot fi depuse fie în format pe hîrtie, fie electronic.

a)    Cererea în format pe hîrtie trebuie să fie depusă într-un plic sigilat, marcat cu „EoI19/01987: EU CBM 5 – GRANTS FOR AUDIOVISUAL CO-PRODUCTIONS”, adresat:

UNDP Moldova

str. 31 august 1989 nr. 131, MD-2012, Chișinău

În atenția: Registry Office/Procurement

 b)    Cererea trimisă electronic trebuie transmisă la următoarea adresă de e-mail: irina.perciun@undp.org. Subiectul mesajului va fi marcat cu „EoI19/01987: EU CBM 5 – GRANTS FOR AUDIOVISUAL CO-PRODUCTIONS”.

Cererile trimise prin e-mail trebuie să fie limitate la maximum 20 MB per transmisie. Vă rugăm să vă asigurați că documentele relevante sunt semnate și în format .pdf. Acestea trebuie să fie libere de orice formă de virus sau conținut corupt. Va rămîne responsabilitatea Dvs. de a vă asigura că cererile vor ajunge la adresele de mai sus. Vă rugăm să vă asigurați că primiți confirmare la primirea aplicației (fie prin telefon, fie prin e-mail).

 

ACTUALIZARE din 11/11/2019: PNUD Moldova publică "Intrebari-Raspunsuri".

ACTUALIZARE din 23/07/2020: PNUD Moldova publică actualizări la "Ghidul pentru solicitanți" și lista proiectelor selectate.

ACTUALIZARE din 20/05/2021: PNUD Moldova publică actualizări la lista proiectelor selectate.

Заявки могут быть поданы либо в печатном, либо в электронном виде.

a)    Заявление на бумажном носителе должно быть подано в запечатанном конверте с пометкой «EoI19/01987: EU CBM 5 – GRANTS FOR AUDIOVISUAL CO-PRODUCTIONS», адресованной:

ПРООН в Молдове

Ул. 31 августа 1989 г., №131, Кишинёв-2012

Внимание: Закупки

b)    Заявление, отправленные в электронном виде, необходимо направлять по следующему адресу электронной почты: irina.perciun@undp.org. Заголовок сообщения будет помечен „EoI19/01987: EU CBM 5 – GRANTS FOR AUDIOVISUAL CO-PRODUCTIONS”.

Заявки, отправленные по электронной почте, должны не превышать 20 МБ на одну отправку. Пожалуйста, убедитесь, что соответствующие документы подписаны и сохранены в формате .pdf. Они должны быть свободны от любых форм вирусов или поврежденного контента. Заявитель несёт ответственность за то чтобы заявка достигла указанных выше адресов. Удостоверьтесь что получили подтверждение при получении заявки (либо по телефону или электронной почте).

ОБНОВЛЕНИЕ с 11/11/2019: ПРООН Молдова публикует «Вопросы и ответы».

ОБНОВЛЕНИЕ с 23/07/2020: ПРООН Молдова публикует обновления к «Руководства для заявителей» и список выбранных проектов.

ОБНОВЛЕНИЕ с 20/05/2021: ПРООН Молдова публикует обновления к списку выбранных проектов.

Supporting documents:

Letter of Invitation
ANEXA 1-Cerere de aplicare
ANEXA 2-Buget
ANNEX 1-Application Form
ANNEX 2-Budget
GHID PENTRU SOLICITANȚI
GHID PENTRU SOLICITANȚI_Actualizat
GUIDELINES FOR APPLICANTS
GUIDELINES FOR APPLICANTS_Updated
Intrebari-Raspunsuri din 11.11.2019
List of approved projects
List of approved projects as of 20/05/2021
Вопросы-Oтветы от 11.11.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Форма заявки
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Бюджет
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ_Обновленное

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.