<-- Back to Current Competitions list

Title: AdTrade_ Accelerarea potențialului de export al companiilor/Развитие экспортного потенциала компаний/Acceleration of the export potential of companies..

Reg. no.: EoI21/02327

Launch date: 21 July 2021, 10:51 (GMT+2:00)

Deadline: 12 August 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 06 September 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 20 September 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD Moldova cu susínerea financiară a Suediei și Marii Britanii Moldova, lansează concursul de selectare a companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului pentru accelerarea potențialului de export.

Companiile selectate în urma competiției vor beneficia de suport în vederea sporirii competitivității de a produce diverse mărfuri și de a oferi servicii care urmează să fie exportate în conformitate cu standardele și normele europene. Suportul va fi oferit pe parcursul a 24 de luni de către companii/organizații naționale și internaționale specializate, echipe de experți, etc., costurile cărora vor fi acoperite de către proiectul AdTrade, pentru următoarele tipuri de servicii: accesarea noilor piețe, marketing, vânzări, promovarea produselor, participarea la expoziții și târguri, sporirea productivității, adoptarea standardelor de calitate, certificarea sanitară și fitosanitară a produselor, precum și alte servicii (lista serviciilor care urmează a fi finanțate este descrisă în ghid).

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

Aplicanții sunt invitați să depună dosarul de participare la adresa email: natalia.iachimov@undp.org și cornelia.panico@undp.org, indicând subiectul mesajului: EOI /Export Accelerator II.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 12 august 2021, ora locală 16:00.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile mai jos.

Sesiunea de informare va fi organizata la data de 30 iulie, orele 10.00, on-line https://undp.zoom.us/j/84706519259?pwd=TVZSQnFvc2VSVWVDR254U3ZHZmFZQT09

* * *

Проект ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и Великобритании запускает конкурс по отбору компаний на обоих берегах Днестра для увеличения экспортного потенциала.  

Компании, отобранные в рамках конкурса, получат комплексную поддержку с целью повысить конкурентоспособность предприятий с обоих берегов для производства различных продуктов и предоставления услуг в соответствии с европейскими стандартами и нормами требуемых на европейских рынках. Поддержка будет предоставлена на протяжении 24 месяцев, местными и международными компаниями/организациями, экспертами, и.т.д., а соответствующие затраты будут покрыты проектом  AdTrade, в частности за услуги предоставленные в следующих направлениях: выход на новые рынки, маркетинг, продажы, продвижение, участие в выставках и ярмарках, увеличение продуктивности производства, принятие стандартов управления качеством, санитарная, фитосанитарная сертификация продукции, а также прочие услуги по развитию бизнеса (перечень услуг подлежащий финансированию детально описан в руководстве).

Поданная заявка на участие в конкурсе включает:

Комплект заявки на участие в конкурсе отправляется в электронном виде по электронной почте на natalia.iachimov@undp.org и cornelia.panico@undp.org. Тема сообщения: EOI/Export Accelerator II.

Крайний срок подачи заявки 12 августа 2021, в 16.00 по местному времени.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны ниже.

Информационная сессия будет организована 30 июля, в 10.00 онлайн https://undp.zoom.us/j/84706519259?pwd=TVZSQnFvc2VSVWVDR254U3ZHZmFZQT09

* * *

The UNDP project Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) financed by Sweden and the United Kingdom launches a competition to select companies on both banks of the Dniester to increase their export potential.

The companies selected within the framework of the competition will receive comprehensive support in order to increase the competitiveness of enterprises from both banks for the production of various products and the provision of services in accordance with European standards and norms required on foreign markets. Support will be provided for 24 months, by local and international companies / organizations, experts, etc., and the corresponding costs will be covered by the AdTrade project, in particular for services provided in the following areas: entering new markets, marketing, sales, promotion, participation in exhibitions and fairs, increase in productivity, adoption of quality management standards, sanitary, phytosanitary certification of products, as well as other business development services (the list of services subject to funding is described in detail in the guidelines).

The submitted application for participation in the competition includes:

The application form for the competition is sent electronically by email to natalia.iachimov@undp.org and cornelia.panico@undp.org. Message subject: EOI / Export Accelerator II.

The application deadline is August 12, 2021, at 4:00 pm local time.

The application form, conditions for participation in the competition, as well as criteria for evaluating project proposals are available below.

The information session will be organized online, on 30th of July, at 10.00 a.m. https://undp.zoom.us/j/84706519259?pwd=TVZSQnFvc2VSVWVDR254U3ZHZmFZQT09

Contacts:

Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org

Ms. Natalia Iachimov, e-mail: natalia.iachimov@undp.org

Supporting documents:

Contacts:
Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org
Ms. Natalia Iachimov, e-mail: iachimov@ilo.org

Supporting documents:

EN - Application Guide for Acceleration of Export II
Letter of invitation
RO - Ghidul aplicantului
RU - Руководство заявителя
EN - Annex no. 1 Application Form
RO - Anexa nr. 1 Cerere de finantare
RU - Приложение №1 Заявка на финансирование

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.