<-- Back to Current Competitions list

Title: EU CBM: Grant competition - creating synergies for competitive business communities.

Reg. no.: EoI22/02415

Launch date: 10 January 2022, 13:36 (GMT+2:00)

Deadline: 04 February 2022, 16:30 (GMT+2:00)

Extended deadline: 08 February 2022, 16:30 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

În atenția părților interesate:

Programul Uniunii Europene - Măsuri de Promovare a Încrederii (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, anunță lansarea unui nou concurs de granturi pentru organizațiile de suport în afaceri, asociații sectoriale sau organizații non-guvernamentale cu experință în dezvoltare capacităților antreprenoriale, ce vor cotribui la crearea de sinergii pentru comunități de afaceri competitive pe ambele maluri ale râului Nistru.

Organizațiile interesate pot depune cererile și propunerile de proiect, având în vedere că toate activitățile urmează să se desfășoare în perioada martie 2022 – mai 2023. Participanții la concurs pot solicita granturi în valoare de maxim 40’000 Euro. Contribuțiile proprii din partea aplicanților și a partnerilor, sunt încurajate.

 

Activitățile planificate vor ajuta ambele maluri să abordeze prin eforturi comune provocările existente care au fost intensificate de criza COVID-19, având în vedere că nevoile economice și deficiențele structurale s-au agravat. Prin acest apel vor fi continuate eforturile de reducere a decalajului de creștere economică între ambele maluri și consecințele crizei COVID-19, de asigurare a sinergiilor între actorii de afaceri de pe ambele maluri în soluționarea necesităților sau problemelor de actualitate și vor fi oferite instrumente inovatoare pentru implementarea soluției identificate, dar și acces  echitabil  la oportunitățile oferite de Acordul de asociere cu UE și de ZLSAC, cu scopul de a avansa integrarea între cele două maluri ale râului Nistru.

Programul EU-CBM V va organiza o întrunire online pentru informarea participanților, pe data de 14 ianuarie 2022, ora 14.00, pe platforma ZOOM. Potențialii aplicanți sunt rugați sa se inregistreze prin formularul ce urmeaza https://cutt.ly/TU69xz5

Termenul limită pentru depunerea cererilor cu propunerile de proiect este 04 februarie 2022, ora locală 16.30, la adresele electronice elena.cabac@undp.org și vladimir.paraschiv@undp.org

Marcati in subiectul mesajului: PNUD Moldova/Oficiul Procurări "EoI22/02415: creare de sinergii pentru comuntăți de afaceri competitive".

Pentru informație detaliată despre condișiile de participare accesați ghidul pentru solicitanți anexat mai jos.

Вниманию заинтересованных лиц:

Программа «Европейского союза - Меры по укреплению доверия» (EU-CBM V), которая финансируется Европейским союзом и осуществляется ПРООН в Молдове, объявляет о запуске нового конкурса грантов для организаций поддержки бизнеса, отраслевых ассоциаций или неправительственных организаций, имеющих опыт развития предпринимательских навыков, для что способствования созданию синергии для конкурентоспособных бизнес-сообществ на обоих берегах реки Днестр.

Заинтересованные организации могут подать свои заявки и проектные предложения, учитывая, что все мероприятия должны проводиться в период с марта 22-го года по май 23-го года. Заявители могут рассчитывать на грантовую поддержку до 40’000 Евро. Приветствуются собственные взносы участвующих экономических операторов или организаций по поддержки бизнеса.

Запланированные мероприятия помогут обоим берегам совместными усилиями решить существующие проблемы, которые были усилены кризисом COVID-19, учитывая, что экономические потребности и структурные недостатки обострились. В рамках этого проекта будут продолжены усилия по сокращению разрыва в экономическом росте между обоими берегами и последствий кризиса COVID-19, обеспечению синергии между бизнес-субъектами с обоих берегов для решения актуальных потребностей или проблем и предоставлению инновационных инструментов для реализации найденного решения, а также – равного доступа к возможностям, предоставляемым Соглашением об ассоциации с ЕС, стремясь к усилению интеграции двух берегов Днестра.

Программа EU-CBM V проведет одну онлайн встречу для информирования участников, 14го января 2022, начиная с 14.00, на платформе ZOOM. Потенциальным соискателям предлагается зарегистрироваться, используя форму ниже https://cutt.ly/TU69xz5

Крайним сроком подачи заявок является 04ое февраля 2022 года, 16:30 по местному времени, на электроныйе адресса: elena.cabac@undp.org и vladimir.paraschiv@undp.org

В теме сообщения должо быть указано:: ПРООН в Молдове / Отдел закупок «EoI 22/02415: Создание синергии для конкурентоспособных деловых сообществ».

Подробная информация описана в прилагаемом ниже руководстве для соискателей.

 

Supporting documents:

!Letter of Invitation
ENG - Applicants' Guide - creating synergies
ENG-Annex 1 Application Form
ENG-Annex 2 Project Proposal
ENG-Annex 3 Budget Template
RO - Applicants' Guide - creating synergies
RO-Anexa 1- Formularul de Aplicare
RO-Anexa 2 Propunerea de Proiect
RO-Anexa 3 Sablon Buget
RU-Applicants' Guide - creating synergies
RU-Пр.1 Форма заявки
RU-Пр.2 Проектное предложение
RU-Пр.3 Модель бюджета

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.